O časopise

Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky.
Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality.
Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.

První číslo našeho časopisu s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynekologii“ bylo vydáno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynekologické v Praze 2. – 4. dubna 1921. Od roku 1936, po vzniku Československé gynekologicko – porodnické společnosti, došlo k plnému oddělení odborné problematiky a časopis se jmenuje Rozhledy v chirurgii.Rozhledy v chirurgii jsou recenzovaným časopisem České chirurgické společnosti, registrovaným v seznamu uznávaných recenzovaných časopisů Rady vlády pro VVI, jsou uváděny v 6 mezinárodních databázích, volně dostupnými zejména v U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (PubMed/MEDLINE). Zaměřením se jedná o chirurgický časopis, který uvádí souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky a zprávy chirurgů a odborníků chirurgii příbuzných oborů a to v češtině, slovenštině a angličtině.Vychází měsíčně, pro členy České chirurgické společnosti jsou součástí členského poplatku, pro nečleny jsou dostupné v tištěné podobě v rámci předplatného. Nakladatelem je Česká lékařská společnost JEP, vydavatelem je servisní organizace České chirurgické společnosti „Chirurgie-servis z.s.“. V souladu s požadavky kladenými na kvalitní odborný časopis a v zájmu zlepšení služby jak pro autory, tak i pro recenzenty a redakční radu, používá od ledna 2018 nový redakční systém.

Autorství, etické aspekty a publikační standardy

Autorství
Jako autoři jsou uvedeny pouze osoby, které podstatně přispěly k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo k redigování textu či jeho obsahové revizi a které souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění. Redakce netrvá na „Imprimatur“ vedoucího pracoviště; jeho udělení ponechává na zvyklostech pracoviště. Ostatní spolupracovníci (techničtí pracovníci, zdravotnický personál, odborní poradci), jejichž míra přispění při tvorbě rukopisu neodpovídá autorství, mohou být uvedeni poděkováním. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Rozhledy v chirurgii a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu.

Konflikt zájmů
K publikaci v Rozhledech v chirurgii může být přijat pouze rukopis, který nebyl publikován v jiném časopisu. Toto musí být spolu s prohlášením možného střetu zájmů potvrzeno prvním autorem. Prohlášení musí být přiloženo jako samostatný soubor k rukopisu a bude publikováno na konci článku. Formulář si můžete stáhnout zde.
V případě, že byla práce podporována grantem, uveďte prosím číslo grantu a název agentury v políčku „Grantová podpora“ ve formuláři online redakčního systému.

Etické aspekty
Pojednává-li článek o studii prováděné na lidských subjektech, musí být v textu kapitoly metodika prohlášení, že studie byla před zahájením schválena etickou komisí (zásady podle Helsinské deklarace z roku 1975). Všechny prospektivní intervenční studie musejí být zaregistrovány v jedné z veřejně dostupných nekomerčních databází (např.: www.clinicaltrials.gov).
Autorovou povinností je zachování plné anonymity pacientů. Obrázky nesmějí obsahovat jméno, datum narození, rodné číslo ani žádné jiné osobní údaje a pacientovi oči musejí být zakryté.
U pokusů na zvířatech uveďte v metodice, zda byly dodrženy stávající předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 upraveným vyhl. Č. 207/2004 s následným výkladem k vyhlášce č. 39/2009.

Publikační standardy
Před odesláním rukopisu vyhledejte příslušný standard podle typu článku a ujistěte se, že rukopis obsahuje všechny body doporučení. Vyplněný checklist poté přiložte k rukopisu jako samostatný soubor.
Prospektivní (randomizované) intervenční studie: přiložte CONSORT checklist (www.consort-statement.org). Doporučeno je i vypracování a přiložení vývojového diagramu.
Observační (kohortová) studie: přiložte STROBE checklist (www.strobe-statement.org).
Systematický přehled: přiložte PRISMA checklist (www.prisma-statement.org). Doporučeno je i vypracování a přiložení vývojového diagramu.
Kazuistiky: přiložte CARE checklist (www.care-statement.org).
Více informací týkajících se publikačních standardů můžete získat na stránkách www.equator-network.org.

Recenzní řízení
Každý článek posuzují nezávisle dva odborníci a jejich vyjádření je zasláno autorovi. Autor zapracuje připomínky, případně odpoví recenzentům na jejich výhrady. Výsledkem recenzního procesu je doporučení, resp. nedoporučení článku k publikování.