Příspěvky
K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • První strana rukopisu obsahem odpovídá požadavkům časopisu.
  • Mám připravený strukturovaný abstrakt (maximálně 250 slov) v českém a anglickém jazyce (není požadováno u editoriálů a krátkých sdělení)
  • Mám připravena klíčová slova (maximálně 5 slov) v českém a anglickém jazyce (není požadováno u editoriálů a krátkých sdělení).
  • Rukopis obsahuje seznam literatury ve formátu odpovídajícím pokynům pro autory (viz níže). Jednotlivé odkazy jsou uvedeny v textu chronologicky a v hranatých závorkách.
  • Pokud rukopis obsahuje přílohy (obrázky, tabulky atd.), jsou k nim uvedeny popisky v českém a anglickém jazyce.
  • Mám připravené a podepsané prohlášení o konfliktu zájmů (viz Pokyny pro autory).
  • Rukopis odpovídá adekvátním publikačním standardům a mám připravený vyplněný checklist (není požadováno u editoriálů a krátkých sdělení) - viz Pokyny pro autory.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Prohlášení autorů k etickým pravidlům a střetu zájmu Autoři deklarují, že: text článku odpovídá etickým standardům; byla dodržena anonymita pacientů; v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy; článek není podpořen grantem ani nevznikl za podpory žádné společnosti. Pokud ne, uveďte podrobnosti ke střetu zájmu do pole "Střet zájmů" při zadávání podrobností o autorovi.

Pokyny pro autory

Rozhledy v chirurgii – Informace pro autory

Zaměření časopisu
Rozhledy v chirurgii jsou odborným recenzovaným národním časopisem s více než devadesátiletou tradicí, který publikuje původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky a krátké zprávy v jazyce českém, slovenském a anglickém. Souhrnná sdělení, původní práce a kazuistiky podléhají recenznímu řízení dvou nezávislých recenzentů. Vyžádané články, zprávy (dopisy redakci, zprávy z kongresu, diskuzní příspěvky apod.) a úvodník recenzi nepodléhají.

Autorství
Jako autoři jsou uvedeny pouze osoby, které podstatně přispěly k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů nebo k redigování textu či jeho obsahové revizi a které souhlasí s konečnou verzí předkládanou k uveřejnění. Redakce netrvá na „Imprimatur“ vedoucího pracoviště; jeho udělení ponechává na zvyklostech pracoviště. Ostatní spolupracovníci (techničtí pracovníci, zdravotnický personál, odborní poradci), jejichž míra přispění při tvorbě rukopisu neodpovídá autorství, mohou být uvedeni poděkováním. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Rozhledy v chirurgii a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu.

Konflikt zájmů
K publikaci v Rozhledech v chirurgii může být přijat pouze rukopis, který nebyl publikován v jiném časopisu. Toto musí být spolu s prohlášením možného střetu zájmů potvrzeno prvním autorem. Prohlášení musí být přiloženo jako samostatný soubor k rukopisu a bude publikováno na konci článku. Formulář si můžete stáhnout zde.
V případě, že byla práce podporována grantem, uveďte prosím číslo grantu a název agentury v políčku „Grantová podpora“ ve formuláři online redakčního systému.

Platby
Pokud je práce publikována s finanční podporou grantu, je podmínkou jejího zařazení do tisku uhrazení faktury, kterou autor obdrží od Chirurgie – servis o. s. Autor ke korespondenční adrese doplní adresu fakturační. Výše poplatku činí 500 Kč za tiskovou stranu. V ostatních případech je publikování v Rozhledech v chirurgii bezplatné včetně barevné dokumentace.

Etické aspekty
Pojednává-li článek o studii prováděné na lidských subjektech, musí být v textu kapitoly metodika prohlášení, že studie byla před zahájením schválena etickou komisí (zásady podle Helsinské deklarace z roku 1975). Všechny prospektivní intervenční studie musejí být zaregistrovány v jedné z veřejně dostupných nekomerčních databází (např.: www.clinicaltrials.gov).
Autorovou povinností je zachování plné anonymity pacientů. Obrázky nesmějí obsahovat jméno, datum narození, rodné číslo ani žádné jiné osobní údaje a pacientovi oči musejí být zakryté.
U pokusů na zvířatech uveďte v metodice, zda byly dodrženy stávající předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 upraveným vyhl. Č. 207/2004 s následným výkladem k vyhlášce č. 39/2009.

Odeslání rukopisu
Rukopisy do časopisu Rozhledy v chirurgii musejí být odeslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce prostřednictvím elektronického editačního systému. Při vašem prvním vstupu na webovou stránku budete vyzvání k registraci s uvedením kontaktních informací včetně mailové adresy. Registrujte se pouze jednou, jinak může dojít k chybám při vašem dalším přihlašování.
Po kliknutí na „Odeslat nový rukopis“ zvolte prosím jazyk a typ vašeho příspěvku. Na výběr je mezi původním sdělením, souhrnným sdělením, kazuistikou, editoriálem a krátkým sdělením (viz kategorie níže). Následně je třeba potvrdit, že máte připraveny všechny potřebné položky ze seznamu. Máte také možnost zaslat komentář editorovi (průvodní dopis). Při dalším kroku nahrajte jednotlivé části rukopisu (samotný text, prohlášení o konfliktu zájmů a eventuálně přílohy, jako například obrázky, tabulky a grafy). Do formuláře metadata vyplňte celý název článku, strukturovaný souhrn a klíčová slova vše v českém i anglickém jazyce. Dále vložte jména všech autorů a eventuálně uveďte, zda byla práce podporována grantem. Pokud vložíte pouze jméno prvního autora, nezobrazí se u elektronické podoby vašeho článku jména spoluautorů (bude zkráceno na a kol.). Jména spoluautorů nebudou k dispozici ani pro online vyhledávač. Rukopis je možné po kontrole odeslat.

Příprava rukopisu
Text rukopisu autor pošle v editoru kompatibilním s MS Windows (ideálně MS Word) ve formátu jednoduchého řádkování s velikostí písma 12 a okraji 2,5cm z obou stran. Před odesláním zkontrolujte, zda jste vložili titulní stranu a ostatním části rukopisu, které jsou uvedeny níže. Soubor s rukopisem nahrajte do elektronického redakčního systému jako „text příspěvku“. Název článku, souhrn, seznam autorů, klíčová slova a eventuální grantová podpora musejí být uvedeny jak na titulní straně rukopisu, tak i vyplněna do formuláře metadata.

Části rukopisu
Průvodní dopis (komentář pro editora)
Prostřednictvím elektronického editačního systému můžete v prvním kroku uvést důležité okolnosti týkající se rukopisu. Tento text musí vždy obsahovat prohlášení, že se na tvorbě článku podíleli všichni jmenovaní autoři a že všichni byli s odesílanou verzí seznámeni.

Titulní strana
Titulní strana představuje první stránku textu rukopisu a měla by obsahovat následující položky:
- Název článku v českém a anglickém jazyce eventuálně s uvedením typu studie.
- Jména všech autorů s uvedením jejich pracovišť.
- Strukturovaný souhrn v českém a anglickém jazyce (viz níže).
- Klíčová slova v českém a anglickém jazyce (viz níže).
- Jméno, adresu, telefonní číslo a email korespondujícího autora.
- Seznam všech zdrojů, kterými byla práce podporována včetně grantů (v případě, že byla práce podporována grantem, uveďte fakturační adresu).

Strukturovaný souhrn
Cílem souhrnu je stručně informovat čtenáře o obsahu článku v krátkém a snadno pochopitelné textu v maximálním rozsahu 250 slov. Je přebírán zahraničními databázemi, proto je vhodné přípravě věnovat pozornost. Souhrn původního sdělení by měl být strukturovaný (úvod, , metoda, výsledky a závěr). U ostatních typů příspěvků by měl souhrn odpovídat struktuře článku. Vložte prosím text souhrnu v českém a anglickém jazyce do příslušné kolonky oddílu metadata a na titulní straně rukopisu.

Klíčová slova
Vložte maximálně 5 klíčových slov v českém a anglickém jazyce. Zvolená hesla by měla být v souladu s aktuální verzí Medical Subject Headings (https://meshb.nlm.nih.gov/search).

Úvod
Obsahuje stručné shrnutí dosavadních poznatků k dané problematice s odkazy na klíčové literární zdroje. Měly by být uvedeny důvody, které vedly autory k napsání práce. V úvodní části původních a souhrnných sdělení musejí být uvedeny přesně definované cíle.

Metoda
V této části by měl být popsán způsob výběru zařazených subjektů včetně zařazovacích a vyřazovacích kritérií. Dále by měl být uveden design studie eventuálně typ randomizace a rozsah zaslepení. Je třeba uvést jednotlivé hodnocené parametry, které jsou v korelaci se stanovenými cíli. Všechny prováděné intervence, použité vybavení a léčivé přípravky musejí být uvedeny včetně výrobce v závorkách. Pokud metodika vychází z již publikované práce, je třeba uvést příslušný literární odkaz. Uvedena by měla být použitá statistická metoda včetně zdůvodnění a analýzy velikosti souboru, pokud je to relevantní. V případě hodnocení prováděného u pacientů nebo zvířecích subjektů uveďte příslušné formality (viz odstavec etické aspekty) včetně příslušné registrace v databázi prospektivních studií.

Výsledky
Tato část by měla obsahovat celkový počet vyřazených a hodnocených subjektů (doporučen je vývojový diagram). Uveďte základní demografická data a vstupní hodnoty a délku sledování. Výsledky pozorování jsou dále uvedeny v logickém pořadí (primární a sekundární cíle) v textu, tabulkách a grafech. Pokuste se předejít duplikaci dat. Není doporučeno v této části uvádět odkazy na literaturu.

Diskuze
Můžete zmínit nejdůležitější dosažené výsledky a srovnat je s dříve publikovanými studiemi. V diskuzi může být dále uvedena určitá míra zobecnění a potenciální širší využitelnost zjištěných informací. Vždy by měly být uvedeny limitace studie.

Závěr
Závěry by měly být shrnuty a interpretovány v souladu s dosaženými výsledky a/nebo na základě jejich statistické analýzy. Uvedena by měla být míra dosažení primárních a sekundárních cílů a eventuálně odpověď na nulovou hypotézu. Pokuste se vyhnout tvrzením a extrapolaci, které nejsou založeny na výsledcích studie. Pokud jsou formulovány nové hypotézy, čtenář to musí z textu pochopit. Závěr může obsahovat doporučení, pokud byla jejich formulace cílem práce. Není doporučeno v této části uvádět odkazy na literaturu.

Poděkování
V poděkování mohou být uvedeni spolupracovníci, kteří přispěli k tvorbě rukopisu, ale nejsou spoluautory (techničtí pracovníci, odborní poradci, zdravotnický personál). Vyjmenovány by měly být zdroje finanční podpory.

Literatura
Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává nebo práce skutečně významné. Jsou sestaveny v pořadí, v jakém se v textu vyskytují. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků číslujte arabskými číslicemi v hranatých závorkách.
Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, tzv. "nepublikovaná pozorování" a "osobní informace". Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu. U citací je nutné uvést identifikační číslo DOI (Digital Object Identifier), pokud ho publikace má. Následují příklady. 

Článek v časopise:
1. Timmerman H, de Groot JF, Hulzebos HJ et al. Feasibility and preliminary effectiveness of preoperative therapeutic exercise in patients with cancer: a pragmatic study. Physiother Theory Pract 2011;27(2):117-24. doi: 10.3109/09593981003761509.
Kapitola v monografii:
1. Máček M. Stárnutí a tělesná aktivita. In: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, et al. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2004:153–164.
Monografie:
1. Haškovcová H. Informovaný souhlas. Praha, Galén 2007.
Odkaz na zdroje v elektronické podobě:
1. Olson, N. (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Available at: www:… .ISBN 1-55653-236-9.

Jednotky a názvy léčivých přípravků
Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách SI normy (Systeme international d´Unités). Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách. U léčivých přípravků je nutné vedle výrobního názvu uvést i generický název a výrobce. Všechny čísla musí být uvedena v Evropském formátu s použitím metrického systému. Následují příklady:

Číslo: 123456789,00
Negativní číslo: -123456789,00
Číslo začínající nulou: 0,7
Oddělovač: ;
Čas: H:mm:ss
Datum: dd.M.yyyy

Zkratky
Pokud je použita zkratka, musí být při jejím prvním použití v textu uveden plný název. V nadpisu a souhrnu zkratky nepoužívejte. Zkratky standardních jednotek mohou být uvedeny bez následného vysvětlení. Seznam zkratek v abecedním pořádku s vysvětlením je nutné uvést za seznamem použité
literatury.

Tabulky
Tabulka musí být odeslána vždy jako samostatná příloha vytvořená v programu MS Word nebo MS Excel s českým a anglickým popisem (legendou) a pořadovým číslem, vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Číslo tabulky musí být uvedeno na příslušném místě v textu v kulatých
závorkách - (Tab. 1), (Tab. 2) atd.

Obrazová dokumentace a grafy
Obrázkové přílohy musejí být zasílány jako samostatné soubory preferenčně ve formátech TIFF, JPG nebo PNG. Obrázky s vysokým rozlišením uložené ve formátu MS Office (DOC(X), PPT(X), XLS(X)) nebo jako soubor PDF budou rovněž akceptovány. Fotografie a rentgenové snímky by měly být v rozlišení minimálně 600 dpi. Diagramy, kresby a grafy musejí být uloženy jako vektorová grafika nebo v rozlišení minimálně 1000 dpi. Obrázkové přílohy musejí být označeny pořadovými čísly, pod kterými na ně autor odkazuje v textu a opatřeny popisem v českém a anglickém jazyce.

Odkaz na obrázek v textu: (Obr. 1)
Pod obrázkem:
Obr. 1. Název obrázku
Fig. 1. Anglický název obrázku

Odkaz na tabulku v textu: (Tab. 1)
Nad tabulkou:
Tab. 1. Název tabulky česky
Tab. 1. Název tabulky anglicky

Odkaz na graf v textu: (Graf 1)
Pod grafem:
Graf 1. Název nebo popis grafu
Graph 1. Anglický název nebo popis grafu

Prohlášení o konfliktu zájmů
Vyplněný a podepsaný formulář musí být přiložen jako samostatný soubor ke každému rukopisu. Viz také oddíl konflikt zájmů.

Publikační standardy
Před odesláním rukopisu vyhledejte příslušný standard podle typu článku a ujistěte se, že rukopis obsahuje všechny body doporučení. Vyplněný checklist poté přiložte k rukopisu jako samostatný soubor.
Prospektivní (randomizované) intervenční studie: přiložte CONSORT checklist (www.consort-statement.org). Doporučeno je i vypracování a přiložení vývojového diagramu.
Observační (kohortová) studie: přiložte STROBE checklist (www.strobe-statement.org).
Systematický přehled: přiložte PRISMA checklist (www.prisma-statement.org). Doporučeno je i vypracování a přiložení vývojového diagramu.
Kazuistiky: přiložte CARE checklist (www.care-statement.org).
Více informací týkajících se publikačních standardů můžete získat na stránkách www.equator-network.org.

Typy příspěvků

Původní sdělení
V původní práci autor vyjadřuje vlastní názor na dané téma na základě analýzy vlastních výsledků s použitím vhodných statistických metod. Text musí být sepsán srozumitelně a tak, aby obsah vylučoval jakýkoliv jiný výklad. Autor musí dodržovat příslušné publikační standardy (CONSORT pro prospektivní, intervenční studie, STROBE pro observační, kohortové studie  - viz www.equator-network.org).
Povinné části rukopisu: Strukturovaný souhrn (úvod, metoda, výsledky, závěr, maximálně 250 slov), klíčová slova (maximálně 5) oboje v českém a anglickém jazyce. Dále úvod, metoda, výsledky, diskuze, závěr a literatura (doporučeno maximálně 25 položek).

Souhrnné sdělení
Souhrnné sdělení je přehledový článek typu state-of-the-art nebo systematický přehled, který neobsahuje analýzu vlastní sestavy. Poznatky bývají pouze citovány. V systematickém přehledu je nutné v metodice uvést způsob vyhledávání literatury. Autor musí dodržovat příslušné publikační standardy (PRISMA – viz www.equator-network.org). V seznamu literatury je doporučeno uvádět jen zásadní práce. Struktura souhrnného sdělení je ponechána na autorovi, text však musí být formálně přehledný a obsahově ucelený.
Povinné části rukopisu: Souhrn (odpovídá struktuře článku, maximálně 250 slov) a klíčová slova (maximálně 5), oboje v českém a anglickém jazyce.
Systematický přehled musí obsahovat kapitoly: úvod, metoda, výsledky, diskuze, závěr a literatura (doporučeno maximálně 40 položek).
Struktura vyzvaného souhrnného nebo state-of-the-art sdělení je ponechána na autorovi. Článek by ale měl vždy obsahovat části: úvod, závěr a literatura (doporučeno zhruba 40 položek).

Kazuistika
Je popis jednoho nebo několika podobných případů a jejich řešení, které je inovativní nebo potvrzuje dosavadní poznatky. Autor by měl dodržet příslušné publikační standardy (CARE – více na www.equator-network.org).
Povinné části rukopisu: Souhrn (odpovídá struktuře článku, maximálně 250 slov) a klíčová slova (maximálně 5) oboje v českém a anglickém jazyce, úvod, popis případu(ů), diskuze, závěr, literatura (maximálně 15 položek).    

Editorial
Jde zpravidla o vyzvaná sdělení na téma domluvené s editorem.

Krátké sdělení
Krátké sdělení může být komentář k dříve publikovanému článku, který obsahuje věcné připomínky a relevantní citace. Rozsah textu je limitován na 1000 slov a 5 literárních odkazů. Obrázky ani tabulky nejsou povoleny. Není nutné zasílat titulní stranu, souhrn ani klíčová slova. Název příspěvku by měl vystihovat téma komentovaného článku, který by měl být navíc v textu odcitován.
Dále mohou být v této kategorii zasílány zprávy z národních nebo zahraničních kongresů. V takovém případě by neměl text přesáhnout 1200 slov včetně názvu, jména autora a pracoviště. Titulní, strana, souhrn ani klíčová slova nejsou požadována.
Různá další krátká sdělení jsou vítána po dohodě s editorem. Jejich rozsah a povinné části jsou na individuální dohodě.

Editor si vyhrazuje právo odmítnout rukopis ještě před recenzním řízením, pokud téma, forma nebo obsah neodpovídají zaměření časopisu. Na základě doporučení recenzentů může být autor požádán o přepracování nebo zkrácení rukopisu. Před tiskem bude článek autorovi zaslán ke kontrole a eventuálním opravám, které by měly být provedeny do 5 dnů od doručení. Větší změny nebo přepracování části textu nebudou akceptovány.

Prohlášení o soukromí

Osobní údaje (jméno, email) vložené do redakčního systému RvCH budou použity výhradně pro účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny třetí straně.