Zpráva - Umíme předcházet infekcím v místě operačního výkonu?

2019-04-22

Zpráva

Umíme předcházet infekcím v místě operačního výkonu?

R. Doležel, M. Ryska

Žijeme v „hyperkorektní“ době, kdy jakékoliv odchý­lení od lékařských standardů je oprávněně považová­no za pochybení s možnými právními důsledky. Nová doporučení se recentně objevila i pro předoperační přípravu s cílem prevence vzniku SSI (surgical site in­fection). Stěžejní doporučení vydala Světová zdravot­nická organizace (WHO) na sklonku roku 2016 [1]. Data z kvalitních RCT a metaanalýz jsou zde prezentována ve 29 přehledných tzv. forest plot grafech. Nicméně, s po­stupem času se ukazuje, že i řada (takto kvalitních) do­poručení nemusí být v našem prostředí vždy použitel­ná a že doporučení jsou někdy přinejmenším nepřesná. Jejich aplikace pak může přinést i horší výsledky než dosud zavedená praxe.
Každé chirurgické pracoviště by mělo mít vytvoře­nou strategii a nepodkročitelný soubor opatření (tzv. care-bundle) pro vlastní perioperační režim zahrnující: předoperační přípravu, intraoperační doporučení a po­operační péči (v součinnosti s ústavním epidemiolo­gem a anesteziology).
K účinné prevenci SSI se nejčastěji uvádějí čtyři principy:

1. efektivní příprava kůže v místě řezu,
2. příprava operačního pole,
3. racionální antibiotická profylaxe,
4. perioperační normotermie.

K výše uvedeným bodům uvádíme:
Ad 1
Pacienti by měli být poučeni, aby se před nástupem k operaci iniciativně neholili v místě operačního výko­nu sami (typické u tříselných kýl). Holit by se nemělo vůbec, kvůli riziku folikulitidy [2]. Žádoucí je odstranění chlupů pomocí tzv. clipperů na chirurgickém oddělení těsně před výkonem (např. s premedikací). Ale co dělat s pacientem, který se již doma oholil a má při příjmu známky folikulitidy? Zrušit elektivní výkon? A jak rea­govat, zjistí-li operatér až na sále, že je operační pole ochlupené? Klinické doporučené postupy nedopo­ručují pacienta holit/stříhat na operačním stole kvůli možné kontaminaci operační rány [1]. Sprcha před operací se obecně doporučuje, ale o použití konvenční­ho nebo antibakteriálního mýdla není v současné době jednoznačně rozhodnuto [2]. Kvalita a trvání omytí své­pomocí bývá logicky velmi individuální. Lze doporučit mýdla bez nebezpečných pěnidel typu sodium laureth sulfate (SLS). V našich podmínkách používáme prepará­ty s antiseptiky (Triclosan, Polyhexamethylen biguanid
– PHMB či chlorhexidine gluconate – CHG). Velmi dob­rou alternativou je omytí břišní krajiny na sále jodovým mýdlem a po řádném zaschnutí teprve natřít plochu operačním dezinficienciem.

Ad 2
Příprava operačního pole je ožehavé téma. Ovlivňují ho zkušenosti a ekonomická zátěž pracoviště a mnoh­dy i horliví prodejci dezinfekčních přípravků. Doporu­čené alkoholové roztoky [1,2] musejí vždy dokonale zaschnout (a nezatéci např. pod tělo pacienta), aby se předešlo riziku vzplanutí při použití elektrokoagulace [3,4]. Vzplanutí je o to nebezpečnější, že nemusí být bez­prostředně rozpoznáno (modrobílý plamen). Poznáme jej obvykle až dle popálených ploch pacienta a operaté­ra po operaci. Přestože klademe v operačním provozu důraz na svižný průběh, zaschnutí alkoholového prepa­rátu je natolik zásadní, že se zde nedoporučuje spěchat. Z dosavadních studií dosud vyplynulo, že chlorhexidino­vé přípravky jsou účinnější než jodové [1,2], avšak v roce 2019 prof. Kramer, prof. Leaper aj. ve svých přednáškách jasně deklarují, že brzy opět dojde k preferenci jodových alkoholových preparátů (výjimka: thyroideální chirur­gie). Lavage dutiny břišní při peritonitidách může být vykonána velkými objemy fyziologického roztoku, ředě­ným povidon jodem; nověji se jednoznačně doporučují deriváty kyseliny chlorné. Moderní přípravky typu PHMB, Octenidin naopak nejsou k oplachům do peritonea vů­bec vhodné. Octendin je dokonce pro oplach hlubších ran kontraindikován [5]. Pro úplnost dodáváme, že před uzávěrem laparotomie (je-li indikována) je doporučová­na lavage s vodným roztokem povidon jodu po dobu alespoň 1 minuty [6]. Jodovaný povidon by neměl být kombinován s peroxidem vodíku (i když v ortopedii tato směs léta funguje), jelikož obě komponenty mají stejný vazebný receptor a vzájemně se inaktivují.
V pooperační prevenci SSI se při uzávěru laparoto­mie doporučuje používat nitě povleklé antiseptikem (např. Triclosanem) [1] a u kontaminovaných výkonů a zároveň u rizikových polymorbidních pacientů se doporučuje na zašitou ránu podtlaková terapie (ci-N­PWT – closure incision) [7]. U akutních ran nebyl v ho­jení prokázán větší efekt produktů tzv. vlhkého hojení oproti konvenčním krytům [1]. Pooperační dohled nad laparotomií nelze dost dobře zobecnit. Nelze však pro nerizikové rány doporučit denní převazy, při nichž pře­važuje riziko zanesení patogenů do rány nad přínosem převazu. U nekontaminovaných ran se doporučuje prv­ ní převaz nejdříve druhý pooperační  den (s použitím fyziologického roztoku či vody dle nálezu) [8].

Ad 3
Antibiotická rezistence (ABR) prudce stoupá. Odhadem v roce 2050 zapříčiní ABR až 50 milionů úmrtí [9]. Proto je dnes tak důležité používat ATB profylaxi správně, tak aby fungovala a nevytvářela do budoucna zátěž.
Profylaktická antibiotika se v daném zařízení nesmějí používat terapeuticky. S výhodou  je lze prospektivně cyklicky měnit. Pro abdominální chirurgii nemá smysl ATB podávat po dobu 24–48 hodin, tím pouze ABR stoupá  [10]. Naproti  tomu  má v břišní chirurgii velký smysl operovat v tzv. chráněném koagulu, tedy podáním ATB 30 až 60 minut před incizí (dle farmakokinetiky, zpravidla s premedikací). Při déle trvajících operacích je nezbytné podání ATB zopakovat každou třetí hodinu.
To zní snadno, ale může to být ošidné, jelikož tuto dávku podává anesteziologický tým, pro který podání ATB a vůbec prevence SSI není prioritní. Z našeho interního průzkumu vyplynulo, že správně podanou další dávku profylaktických ATB (při zavedeném protokolu) dostala pouze 1/3 našich pacientů. U thyroideálních výkonů nemá ATB profylaxe význam [11].

Ad 4
Teplota operačních  sálů je daná vyhláškou ministerstva 284/2017 a měla by optimálně  činit 22±2 °C. Normotermie během operace je detekovatelná měřiči centrální teploty. Neměla by během výkonu klesnout pod  35,5 °C. Tzv. prewarming probíhá na řadě pracovišť různě. Aktivní zahřívání nebylo dosud doporučeno [1], protože může v extrému dojít i k popálení či celkovému přehřátí pacienta. V USA bývají operanti vezeni na sál s pasivním zahříváním (dvě deky, kulich, pyžamo atd.). U nás v ČR jsme striktnější: pacienti jezdí nazí a mnohdy jsou v předsálí kryti jen papírovou přikrývkou. Při naší interní studii klesla operantům teplota po kolorektálním výkonu (průměrná doba trvání operace = 171 min.) o průměrných 1,1 °C, přičemž měli zahřáté podávané infuze, vyhřátou podložku i fukar s teplým vzduchem pod horní krytí. Je nutné upozornit, že vyhřívané podložky jsou žádoucí stran tepla, na druhou stranu ale mohou přispět u predilekčních skupin (ženy >75 let, BMI <23, TT >38,1 °C) k rozvoji intraoperačních tlakových vředů (HAPU) [12].
Aby řádně fungovalo laminární proudění vzduchu na operačním sále, musí být místnost uzavřená, což se ne vždy dodržuje. Nicméně pozitivní vliv laminárního proudění na prevenci SSI není dosud zcela prokázán [13].
Aby soubor pravidel dobře fungoval, musí být také jeho provedení  profesionální.  Pravidla  a doporučení znějí jasně, ale musíme se je také naučit aplikovat a poté i dodržovat. Obojí je poměrně obtížné, zvláště když jde o týmovou práci. Různé studie dokazují velmi malou adherenci zdravotníků k platným doporučeným postupům  [14,15].

ZÁVĚR
Problém  prevence  SSI tkví v tom, že je účinná pouze tehdy, jsou-li všechny principy aplikovány zároveň a jsou-li precizně  dodržovány.  Používá-li  se soubor opatření neúplně, anebo je-li uplatňován ledabyle, pak nelze rozvoj jinak preventabilních SSI (30–50 %) odvrátit. Existuje i řada dalších atributů (např. peroperační oxygenace a normoglykemie, užití incizní fólie nebo wound protektorů, výměna rukavic apod.), které bude třeba v budoucnu brát na zřetel.
Řada firem se v rámci prevence SSI snaží prosadit své produkty a nutno dodat, že mnohdy fungují spolehlivě a efektivně. Ale bez komplexní koncepce i sebelepší produkt zůstane v prevenci SSI jen chimérou. Nelze vybudovat systém na produktech (o což se mnohdy firmy snaží), postup musí být opačný – firemní podpora musí být postavena až na konec.
 
LITERATURA
1.    Allegranzi  B, et al. New WHO recommendations  on preoperative  measures for surgical  site infection prevention:  an evidence-based global   perspective. 2016;16:e276−e287.
2.    Leaper  DJ, et al. Surgical site infection: Evidence update. 2013.
3.    Patel  R, et al. Surgical field fire and skin burns caused by alcohol-based skin preparation 2010;3:305.
4.    Bonnet,  A, et al.  Operating room fire: Should we mistrust alcoholic antiseptics? Annales  de Chirurgie Plastique Esthétique 2015.
5.    Kramer A, et al. Consensus on wound antisepsis: update 2018. 2018:31:28−58.
6.    de Jonge SW, et al. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials evaluating prophylactic intra-operative wound irrigation for the prevention of surgical site infections. Surgical Infection 2017;18:508−19.
7.    Care  S. McCullough   M. A prospective randomized   study comparing groin wound complication with negative pressure vacuum assisted dressing and standard gauzed dressings: Interim results. 2017;35:120−1.
8.    Razavi SM, Seddigh l, Khatami F, Comprehensive preventive approach to surgical site infections (SSIs):  A Review 2018(In Press).
9.    Garneau-Tsodikova   S, Wright  GD. Antibiotic resistance themed issue 2016;7:10.
10.  Dornfeld M, et al. Surgical site infection in colorectal surgery: a study in antibiotic duration 2017;60:971−8.
11.   Moskalenko M, et al. Incidence of surgical site infections after thyroid and parathyroid surgery: No role for antimicrobial prophylaxis 2018;84:897−901.
12.   Yoshimura  M, et al. Microclimate  is an independent  risk factor  for the development of  intraoperatively  acquired pressure ulcers in the park‐bench posi­ tion: A prospective observational study. 2015;23:939−47.
13.  McHugh S, Hill A and H.J.T.S. Humphreys. Laminar airflow and the prevention of surgical site infection. More harm than good?  2015;13:52−8.
14.   Leaper  DJ, et al. Surgical site infection: poor compliance  with guidelines  and care bundles  2015;12:357−62.
15.  Gupta  N, et al. Analyzing prophylactic antibiotic  administration in procedures lasting more than four hours: Are published guidelines being followed? 2003;69:669.

MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
e-mail: radek.dolezel@uvn.cz