Konference SAGES 2019

2019-08-18

Počátkem  dubna 2019 se v americkém Baltimoru uskutečnil další ročník SAGES, tedy konference Společ- nosti amerických gastrointestinálních a endoskopických chirurgů. SAGES je po American College of Surgeons druhou největší chirurgickou organizací v USA a v sou- časné době se jejích výročních zasedání  pravidelně účastní kolem 3000 odborníků.
Letošní setkání se konalo  pod heslem „A view through the scope – past, present and future“. Ve čtyřech paralel- ních sekcích a dalším bezpočtu drobnějších satelitních sympozií se po 4 dny kongresové centrum plnilo k prask- nutí a program byl pro českého chirurga překvapivě bo- hatý a pestrý. Několik sekcí bylo věnováno studentům medicíny, po celou dobu konference probíhal kurz na kadaverech, téměř každá z vystavujících firem pořádala vlastní výukový program, mladí chirurgové zde skládali své zkoušky, některé místnosti s pohodlnými gaučíky na- bízely odreagování při sledování nejrůznějších záznamů z operací či endoskopických výkonů. Pro mě překvapivě mnoho chirurgů bylo velmi zdatných v endoskopických technikách a vzhledem k tomu, že na rozdíl od gastro- enterologů je to chirurg, kdo po sobě dokáže zrevidovat případnou komplikaci, jejich odvaha a rozsah výkonů, které bych zařadila do kategorie spíše sci-fi, byly nako- nec docela logické.
Na mladé, ale i zkušené byly zaměřené  sekce s názvy „…gone bad“ a„devils in the detail“ stejně jako„mastrec- lass in…“, „state of the art…“ apod. s excelentním  před- vedením všeho, na co si dát pozor při téměř jakémkoliv výkonu na GIT. Důležitými body v programu byly „se- ssions“ věnované prevenci vyhoření, právním otázkám týkajícím se zdravotnictví, zlepšení motivace, work-life balance, kvalitě života, vzdělávání, informovaným sou- hlasům, diverzitě a mezilidským vztahům na pracovišti. Velká část programu byla věnována i různým technic- kým vymoženostem, a to zdaleka nejen v oblasti ná- strojů a přístrojů, ale i mobilních aplikací, virtuální reality apod. V některých sekcích spolu diskutovali společně pacienti, chirurgové, právníci a zástupci firem o mož- ných komplikacích, jejich důsledcích, o zodpovědnosti, o informovanosti. Zejména v kontextu hysterie kolem sítěk používaných při gynekologických operacích a plas- tikách kýl, která zachvátila západní svět, to byly diskuze nadmíru aktuální a zřejmě podobné těm, které i v České republice brzy nastanou.
Woman in surgery, organizace v Americe velmi silná a zastoupená v mnoha radách a správních orgánech, zde prezentovala své výsledky a výzkumné projekty. V kaž- dém z panelů sedělo stejně mužů a žen a i mezi přednášejícími se počet mužů a žen nelišil. Po celou dobu konference byla k dispozici místnost pro odstříkávání mateřského mléka a kojení a řada večerních programů byla věnována tomu, jak podpořit mladé matky, aby se mohly v práci cítit lépe. S průměrnou délkou mateřské dovolené v rámci týdnů, výjimečně měsíců, je to ale tro- chu jiná debata než u nás.
SAGES není jen odborná společnost, která jednou za rok zorganizuje monstrózní konferenci, je to živý orga- nismus, který nabízí nespočet příležitostí každému, kdo je ochotný pro něj něco podniknout. Mladí byli po celou dobu nabádáni, aby se zapojili do psaní různých pro- jektů, do humanitárních  misí, do vzdělávání těch ještě mladších, do spolupráce na tvoření doporučených po- stupů. Program od 7:30 ráno do 18:30 večer a nejrůznější večerní tematické akce opravdu nabídly dostatek dušev- ní potravy pro každého. A že se na přednáškách skuteč- ně sedělo a diskutovalo a kavárny kolem kongresového centra zely prázdnotou, je jen důkazem toho, jak kvalitní program to byl.
Naprostou královnou programu byla rekonstrukce břišní stěny.  V  hlavních přednáškových místnostech a hlavních časech ovládla většinu publika. Diskutovalo se o neuropatiích, chronické bolesti, o tom, co se změnilo za posledních 100 let a proč se stále na mnoha místech praxe neliší moc od toho, jak operovali naši předchůdci. O dlouhodobých výsledcích, kvalitě života, o zodpověd- ném přístupu, o různých operacích malých i skutečně obrovských. O parastomických kýlách a novinkách v je- jich řešení, o robotice v kýlní chirurgii, která je již v USA běžnou praxí. O předoperační přípravě, prehabilitaci, in- fekcích a mnohém  dalším. Vývoj nezastavíme a operati- vy kýl se to týká úplně stejně jako všech ostatních oborů. V rámci sympozia International hernia collaboration měla i Česká republika a 3. chirurgická  klinika FN v Mo- tole své zastoupení.  K přednášení  o významu meziná- rodní spolupráce mě na SAGES pozval současný šéf The Lichenstein Hernia Institute profesor David Chen. Nikdy jsem nepřednášela tak nabitému auditoriu a také ještě nikdy jsem nezažila tak vřelou a konstruktivní debatu na závěr. Možnosti, které podobné akce nabízejí, jsou velké. Pro jedince, kliniky a oddělení a v důsledku i pro české zdravotnictví. Profesor Chen plánuje koncem roku na- vštívit Českou republiku, a tak doufám,  že se i jemu u nás
bude líbit.

MUDr. Barbora  East, Ph.D.
3. chirurgická  klinika
1. LF UK a FN v Motole, 2. LF UK
e-mail: barbora.east@fnmotol.cz