Ohlédnutí za mezinárodním kongresem karcinomu žaludku

2019-08-18

Ve dnech 8.–11. 5. 2019 Praha hostila 13. Kongres International Gastric  Cancer  Association  (IGCA). Tato konference se pořádá v dvouletých. Pražský kongres byl velmi reprezentativní: téměř 1600 delegátů z 60 zemí, více než 200 vyzvaných řečníků, přes 300 před- nášek rozdělených  do 62 bloků a téměř 800 postero- vých prezentací.  Prezidentem  kongresu byl profesor Florian Lordick MD, Ph.D., přednosta onkologické kli- niky a ředitel onkologického centra v Lipsku, předseda Gastrointestinal Tract Cancer Working Group evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) a také zvolený prezident mezinárodní asociace pro karcinom žaludku  (IGCA). Generálním  sekretářem  kongresu  byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze. Za hlavní motto celého jednání bylo vhodně zvoleno Building bridges. Cílem bylo kromě spojení západní a východní medicíny také pro- pojit západ a východ Evropy, propojit tradiční medicínu s inovativními přístupy, jako jsou různé molekulární, ro- botické a zobrazovací techniky. Velký důraz byl kladen na multidisciplinární spolupráci – building bridges mezi různými medicínskými specializacemi. Kongres se konal pod záštitou Jeho Magnificence rektora Karlovy Uni- verzity, ministra zdravotnictví ČR, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké  sněmovny parlamentu ČR a primátora hlavního města Prahy. Zástupci  těchto „patronů“ se sešli na slavnostním  zahájení kongresu 8. 5. 2019 v 17 hodin ve velkém sále Kongresového centra. Milou součástí slavnostního zahájení bylo i ocenění nejlepších mladých autorů přihlášených prací.
Od 9. 5. probíhal odborný program v několika paralelních sekcích a dvakrát denně se všichni delegáti mohli sejít v hlavním sále na klíčové přednášky s přesahem na všechny odbornosti. Zároveň v jedné sekci probíhala kontinuálně videoprezentace. Polední pauzy byly vypl- něné firemními sympozii. Bohatý program umožnil kaž- dému, aby si vybral podle svých preferencí. Pochopitelně nebylo v lidských silách stihnout vše. Navštívil jsem pře- devším chirurgické sekce a ani v jedné jsem nebyl zkla- mán. Ať už šlo o problematiku nádorů ezofagogastrické junkce, která byla probrána ze všech možných aspektů, nebo o problematiku chirurgického přístupu ke karcino- mu žaludku generalizovaného po peritoneu či do jater, kde byli vždy dva řečníci se shrnutím pro a proti chirur- gickému řešení. Další zajímavý  blok byl věnován Hot topics. Zástupci z Asie, Evropy a Latinské Ameriky před- nesli pohled daného světadílu na standardní D2 lymfa- denektomii, rozšířenou lymfadenektomii a prevenci R1 resekce.  Ale i bloky věnované problematice zdánlivě s chirurgií  nesouvisející byly velmi zajímavé a přínosné. Jako příklad bych uvedl sekci „Kde se molekulární  pato- logie potkává s klinickou praxí“, která byla v pátek odpo- ledne v malé, ale zcela zaplněné místnosti a po každé přednášce následovala velmi živá diskuze. K mému pře- kvapení většina diskutujících byli chirurgové.
Samostatnou  zmínku si  zaslouží plenární sekce. První byla věnována epidemiologii, klasifikaci, personalizované medicíně a celkovému konceptu péče. Jin Pok Kim lecture byla věnována Image Guided Surgery a možná naznačila směr,  který chirurgové nebudou moci v budoucnosti ignorovat. Druhý den se plenární lekce  věnovala  vývoji  léčby  karcinomu  žaludku a novým strategiím léčby.  A poslední Nishi-Takashi lecture přinesla překvapivý, ale strhující pohled evoluč- ního biologa na karcinom žaludku (F. Thomas, Francie). Závěrečný den bylo možno navštívit přednášky o mo- lekulární biologii a genetice karcinomu žaludku a ná- sledovala závěrečná sekce − Highlights of the congress. Přestože byla sobota dopoledne, účast byla velmi pěkná. Pohled na biologické aspekty karcinomu žaludku shr- nula prof. Irin Ben-Aharon, která viděla jako nejdůleži- tější poznatky  zabývající se rolí imunologického pozadí karcinomu žaludku, mikrosatelitovou instabilitou, selek- cí pacientů k anti HER 2 terapii a práce věnované biologickým biomarkerům a genetice karcinomu žaludku. Nejdůležitější chirurgické poznatky shrnul prof. Magnus Nilsson, který vyzdvihl množství  prezentací  s chi- rurgickou tematikou (celkem 470) a z témat ho nejvíce zaujaly práce srovnávající laparoskopickou a otevřenou chirurgii, kde laparoskopie je minimálně noninferiorní vůči otevřené operaci. Dále zmínil možnost zachování omenta u stadia II a III. Vyzdvihl prezentace věnované kvalitě života po operaci. Dr. Obermanová  se věnovala multimodální terapii, především optimalizaci periope- rační chemoterapie, a to jak z hlediska počtu cyklů, tak jejich timingu vůči operaci. Vyzdvihla také práce věnované kvalitě života po léčbě.
Kongres takovéhoto formátu, jako je zasedání IGCA, si nelze představit bez kvalitního společenského pro- gramu. O jeho atraktivitu se zasloužila řada sponzorů, mezi nimiž bych chtěl zmínit alespoň tohoto hlavního – firmu Lilly Oncology. Díky práci českých organizátorů a pracovníků Kongresového centra Praha byl 13. Kon- gres IGCA odborně i společensky perfektně připrave- nou akci. Na shledanou v roce 2021 v Houstonu.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
1. chirurgická  klinika, 1. LF UK a VFN
e-mail: david.hoskovec@vfn.cz