Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta
PDF

Klíčová slova

karcinom rekta
extramurální vaskulární invaze
doba do progrese

Abstrakt

Úvod: Extramurální vaskulární invaze (EMVI) je spojována s negativní prognózou pacientů s karcinomem rekta. Pacienti s prokázanou vaskulární invazí mají kratší dobu přežití i kratší dobu do progrese onemocnění (PFS). Dosud byla angioinvaze zjištěna především patology z resekátu, dnes je možné ji rozpoznat i při stagingovém vyšetření na magnetické rezonanci (MRI) již předoperačně. Naše studie měla za cíl ověřit vliv předoperačně prokázané EMVI na dobu do progrese onemocnění (PFS) po provedené resekci a porovnat tento interval (PFS) se skupinou pacientů s angioinvazí potvrzenou patology ve vyšetřeném resekátu.
Metody: Do souboru byli zařazeni pacienti operovaní na našem pracovišti s adenokarcinomem rekta v letech 2012−2016, u kterých byl po operaci sledován výskyt lokální recidivy či systémové progrese onemocnění. Medián doby sledování byl 36 měsíců. V tomto souboru jsme následně retrospektivně zhodnotili MR EMVI a současně byla zjišťována přítomnost nádorové vaskulární invaze z hodnocení resekátu. Byla porovnána souvislost obou těchto prognostických markerů s dobou do progrese onemocnění (PFS).
Výsledky: Angioinvaze zjištěná patology, stejně jako pozitivní extramurální vaskulární invaze zjištěná předoperačně měly v našem souboru statisticky významně negativní vliv na dobu do progrese onemocnění v porovnání se skupinou bez prokázané angioinvaze.
Závěr: Pozitivní extramurální vaskulární invaze zjištěná na MRI při stagingu karcinomu rekta je jedním z prognosticky negativních faktorů, tito pacienti by měli být pečlivě dispenzarizováni, protože i po provedené radikální resekci s negativní resekční linií je u nich riziko časné progrese onemocnění.

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.4.172-175
PDF