Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti

R. Pohnán, M. Ryska, J. Kalvach, L. Hána, T. Henlín, J. Pejchal

Abstrakt

Úvod: Techniky laparoskopické levostranné pankreatektomie již byly vypracovány v experimentu na zvířeti i v aplikaci na pacientech, přesto dosud není dostatek informací o jejich patofyziologických mechanismech, zejména o vlivu na operační stresovou zátěž. Cílem práce je srovnat operační zátěž otevřené a laparoskopické levostranné pankreatektomie v experimentu na praseti domácím, pomocí imunitní odpovědi proteinů akutní fáze zánětlivé reakce.
Metoda: Na skupině 10 prasat byla provedena otevřená levostranná pankreatektomie a na skupině 10 zvířat byla provedena laparoskopická levostranná pankreatektomie. Operační stres byl hodnocen sledováním sérových hladin leukocytů, interleukinu 1 a 6 a CRP z odebrané periferní žilní krve před incizí, 1. a 2. hodinu po incizi, 24 hodin od začátku výkonu a 7. pooperační den.
Výsledky: V souborech naměřených hodnot leukocytů, interleukinu 1 a 6 a CRP nebyl mezi otevřenou a laparoskopickou levostrannou pankreatektomií zjištěn statisticky významný rozdíl.
Závěr: Mezi otevřenou a laparoskopickou levostrannou pankreatektomií není signifikantní rozdíl při porovnání operačního stresu měřeného pomocí hladin proteinů akutní zánětlivé odpovědi.

Klíčová slova:

laparoskopie, levostranná pankreatektomie, operační stres, interleukin 1, interleukin 6

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Původní práce