Meralgia paresthetica

R. Kaiser

Abstrakt

Meralgia paresthetica je kompresivní neuropatie n. cutaneus femoris lateralis. I přes svou vzácnost je nejčastějším úžinovým syndromem dolních končetin. Vzhledem ke svým symptomům, které imitují častou radikulopatii L4 či L5, bývá často diagnostikována s dlouhou (až mnohaletou) latencí anebo vůbec. Myslet je na ni potřeba zejména u pacientů s obezitou a diabetem, kteří mají chronické iritace ventrolaterální plochy stehna nereagující na klasickou vertebrogenně orientovanou konzervativní terapii a negativní nález na MR bederní páteře.
Představujeme zkušenosti s operační dekompresí nervu u tří pacientů s bolestmi, paresteziemi a poruchou citlivosti v inervační zóně nervu. Všichni trpěli výraznou trunkální obezitou. Veškerá konzervativní léčba včetně pokusů o redukci hmotnosti byla neúspěšná. Uvolnění nervu vedlo ve dvou případech k okamžitému úplnému ústupu obtíží, u jednoho pacienta způsobilo přechodné zesílení iritací, které se postupně zmírnily během jednoho měsíce.
I přes kontroverzi týkající se operační léčby meralgie (neurolýza či protětí nervu) lze konstatovat, že dekomprese nervu má dobrý efekt. Protětí nervu lze dle našeho názoru považovat za volbu rezervní při selhání primární operační terapie.

Klíčová slova:

meralgia paresthetica, úžinový syndrom, periferní nerv

Stahování

Publikováno

2018-06-29

Číslo

Sekce

Kazuistika