Vliv nadváhy a obezity na komplikace v kolorektální chirurgii

Obesity paradox

Zuzana Adamová, Tomáš Bár

Abstrakt

Úvod: Je známo, že nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku nejrůznějších onemocnění, diabetu, kardiovaskulárních chorob, malignit. Podle recentních studií může obezita představovat i příznivý prognostický faktor u pacientů trpících některými chronickými chorobami. U pacientů s vyšším body mass indexem (BMI) bývá popisována nižší mortalita, což se označuje za „obesity paradox“. Existují i práce popisující lepší pooperační výsledky u pacientů s nadváhou a obezitou. Platnost tohoto částečně překvapivého jevu jsme chtěli ověřit na našem souboru pacientů.
Metody: Retrospektivně jsme vyhledali pacienty od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2017, kteří podstoupili resekční výkon s primární anastomózou pro kolorektální karcinom. Pacienti po multiviscerální resekci, nebo u nichž nebylo možné dohledat veškeré údaje, byli ze souboru vyloučeni. Stejně tak jsme nehodnotili 2 pacienty s podváhou, protože představovali statisticky nehodnotitelnou skupinu. Stav výživy jsme hodnotili dle BMI, stupnice stanovené World Health Organization (WHO). Zjišťovali jsme počty komplikací, počty dehiscencí, letalitu a délku hospitalizace.
Výsledky: Celkem jsme do studie zařadili 225 pacientů, normální váhu mělo 56 pacientů (24,9 %) − skupina A, nadváhu 98 pacientů (43,6 %) − skupina B, obezitu I. stupně 58 pacientů (25,7 %) − skupina C, obezitu II. stupně 9 pacientů (4 %), obezitu III. stupně 4 pacienti (1,8%) – společně tvořili skupinu D. Pacienti ze skupin A−D se statisticky významně nelišili stran věku, pohlaví, postižení pravostranného či levostranného tračníku, lokální pokročilosti tumoru a ASA kritérií. Výskyt komplikací byl následující: A−29 %; B−25 %; C−36 %; D−55 %. Dehiscence se prokázala v těchto procentech: A−9 %; B−4 %; C−9 %; D−15 %. Zemřelo A−5 %; B−2 %; C–2 %, D−0 %. Průměrná délka hospitalizace byla A−11,7 dne; B−11,3 dne; C−12,6; D−47 dnů. U žádného z hodnocených parametrů jsme neprokázali statisticky významný rozdíl.
Závěr: Pacienti s nadváhou měli nejnižší počet komplikací, dehiscencí v anastomóze, nejkratší dobu hospitalizace. Obézní pacienti měli horší výsledky, pouze mortalita, která bývá ve studiích týkajících se obesity paradoxu zmiňována nejčastěji, klesala. Však pravděpodobně i díky relativně malému souboru pacientů jsme statisticky významné rozdíly neprokázali.

Klíčová slova:

Obesity paradox, Obezita, Nadváha, Komplikace, Kolorektální karcinom

Stahování

Publikováno

2018-10-27

Číslo

Sekce

Původní práce