Doporučené postupy v medicíně

Abstrakt

 
Před 10 lety se výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP rozhodl následovat trend vyspělých zdravotnických systémů a začal pracovat na tvorbě klinických doporučených postupů (KDP). Projekt  se však nesetkal  s příliš nadšenou odezvou. Nepodpořili ho dokonce ani někteří členové výboru ČCHS s odvoláním na dostatek vhodných učebnic chirurgie. Šlo o zřejmě mylnou představu o významu klinických doporučených postupů. KDP jsou definovány jako: … „statements that include recommendations, intended to optimize patient care, that are informed by a systematic review of evidence and an assessment of the benefits and harms of alternative care options…“ [2]
Na rozdíl od učebnic, které obsahují souhrnné teoretické informace (v době vydání často již mírně zastaralé), KDP stanovují aktuální normu správné klinické praxe [1]. Neobstojí ani argument, že si tvorbou KDP vytváříme proti sobě zbraň v podobě vymahatelnosti sepsaných
„dogmat“. Vždyť od KDP se lze v zájmu konkrétního pacienta kdykoliv odklonit. Pravda, s racionálním  zdůvodněním zapsaným v chorobopisu. A samozřejmě  s rizikem vyjednávání eventuální změny v úhradě. Ty jsou též v rámcové podobě součástí KDP.
Na vlastní tvorbě KDP prvních 6 chirurgických témat se v roce 2010 podílela celá řada chirurgů, a to s podporou a s účastí Národního  referenčního  centra (NRC) a s příslibem tehdejšího generálního ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka, že se pokusí vzniklé  KDP prosadit do úhrad. Viděl v KDP cestu, jak zkvalitnit zdravotní péči a nastavit transparentní úhrady, protože součástí každého KDP byla epidemiologická data a stanovení nákladových položek.
Nehledě na pečlivě vypracované texty všech 6 KDP, kvalitně provedenou oponenturu hraničních odborností a dodržení tehdy vyžadovaných formalit ze strany NRC, celý projekt spadl pod stůl. Proč? Jednoznačně kvůli absenci podpory ze strany představitelů  jak zákonodárné, tak i výkonné moci, tj. šéfů zdravotních výborů obou komor parlamentu a ministra zdravotnictví. Pavel Horák byl z funkce ředitele VZP odvolán a s ním se vytratily i zájem a podpora ze strany plátců zdravotní péče. Vynaložené úsilí i prostředky přišly vniveč.
Nyní po 10 letech o významu a přínosu KDP již nikdo nepochybuje. Naši mladí lékaři s praxí v zahraničí jednoznačně přiznávají, že jim KDP v dennodenní praxi chybějí. Zejména v případě ne častých stavů či diagnóz. Zajímavé je, že v jiných oborech pociťují lékaři absenci národních KDP, a tím zaostávání za státy na západ od naší hranice, podstatně výrazněji než my, chirurgové.
Od roku 2011 jsou podmínkou KDP kvalitní systematická review. Tato změna v definici znamenala pro National Guideline Clearinghouse (NGC) zrušit téměř 50 % existujících KDP: z 2619 v roce 2014 zbylo v letošním roce pouze 1440. Navíc byly zavedeny změny v kritériích KDP týkající se jak stanovení síly EBM, nutnosti aktualizace, tak i podmínek ustanovení příslušných multidisciplinárních panelů atd. Řady změn doznala také metodika tvorby KDP.
A tak se zdá, že přichází  za pět minut dvanáct pětiletý projekt získaný Agenturou pro zdravotnický výzkum
… „s cílem vytvořit návrhy  KDP z oblastí nejvyšší heterogenity lékařské péče v ČR se záměrem dlouhodobé udržitelnosti metodického zázemí pro  jejich  tvorbu a aktualizaci. Pomáhat tak zdravotnickým pracovníkům rozhodovat ve specifických  klinických  situacích s využitím v pregraduální i postgraduální výuce zdravotnických profesionálů, zejména v rámci specializačního vzdělávání…“ [3]
Partnery projektu jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR a ÚZIS. V Garanční komisi projektu zasedají představitelé jak zákonodárné, tak výkonné státní moci, plátců i poskytovatelů zdravotní péče, dále zástupci lékařských fakult, postgraduálního vzdělávání, odborných společností a České lékařské komory. Projekt má velkou podporu vedení MZ ČR. Jedním z cílů odoponovaných a schválených KDP je jejich propojení s připravovaným systémem DRG − restart.

Chirurgie je a bude zastoupena ve všech plánovaných KDP, ve kterých má podíl na léčbě pacienta. Výjimkou je zatím KDP pro jednodenní chirurgii v podobě tzv. Public Health Guideline. Ten spadá plně pod Českou chirurgickou společnost ČLS JEP. Členové výboru ČCHS tvoří expertní tým tohoto KDP.
První měsíce práce ukazují, že pracovní týmy složené z vybraných členů odborných společností a metodiků ÚZIS pracují  s velkým zájmem a nasazením.
 
LITERATURA
1.    Shekelle  PG. Clinical  practice guidelines. What is next? JAMA, August 9, 2018.
2.    Greenfield   S, Steinberg  EP, Auerbach   A, et al. Clinical practice  guidelines. We can trust. Washington  DC, Institute of medicine 2011.
3.    Klinické doporučené postupy. Projekt EU (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_ 039/0008221).

https://doi.org/10.33699/PIS.2018.97.9.407
PDF