Intraportální aplikace kmenových buněk po embolizaci portální žíly neurychluje růst jaterních metastáz

Autoři

 • Jan Brůha Chirurgická klinika a Biomedicínské Centrum FN a LF UK Plzeň
 • Vladislav Třeška Chirurgická klinika FN a LF UK Plzeň
 • Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod a Biomedicínské centrum FN a LF UK Plzeň
 • Petr Hošek Biomedicínské centrum LF UK Plzeň
 • Jakub Fichtl Chirurgická klinika FN a LF UK Plzeň
 • Tomáš Skalický Chirurgická klinika FN a LF UK Plzeň
 • Kristina Bajcurová Klinika zobrazovacích metod a Biomedicínské centrum FN a LF UK Plzeň
 • Jaroslav Ludvík Klinika zobrazovacích metod FN a LF UK Plzeň
 • Petr Duras Klinika zobrazovacích metod FN a LF UK Plzeň
 • Daniel Lysák Hemato-onkologické oddělení a Biomedicínské centrum FN a LF UK Plzeň
 • Václav Liška Chirurgická klinika a Biomedicínské Centrum FN a LF UK Plzeň

Klíčová slova:

metastázy kolorektálního karcinomu, embolizace portální žíly, kmenové buňky, colorectal metastases, portal vein embolization, stem cells

Abstrakt

Úvod: Zbytkový jaterní objem (FLRV) je zásadním faktorem ovlivňující resekabilitu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (CLM). V případě nízkého FLRV můžeme tento objem navýšit pomocí embolizace portální žíly (PVE). Stále je zde však riziko rychlejšího růstu CLM oproti FLRV. Intraportální aplikace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSC) je možnost jak urychlit nárůst FLRV. Efekt takto podaných HSC na růst CLM je však nejasný.
Metody: 63 pacientů podstoupilo PVE mezi roky 2003−2015. Z této skupiny byl u 20 pacientů 1. den po PVE intraportálně podán produkt s HSC (skupina PVE HSC). HSC byly získány buď z periferní krve (10 pacientů) nebo kostní dřeně (10 pacientů). FLRV a objem metastáz (VLM) byly stanoveny na CT volumetrii. Získaná data byla statisticky vyhodnocena ve vztahu k bezpříznakovému období (DFI), celkovému přežití (OS), dosažení resekability CLM a progresi mimojaterního postižení. Porovnány byly skupiny PVE HSC a pacienti s prostou PVE.
Výsledky: Nepozorovali jsme statisticky signifikantní rozdíl v růstu FLRV a VLM mezi pacienty s podanými HSC a pacienty bez podaných HSC. Procento explorativních laparotomií bylo nižší u pacientů s podanými HSC. Pacienti bez podaných HSC měli významně vyšší výskyt mimojaterního postižení v průběhu pooperačního sledování. Neprokázali jsme rozdíl v DFI a OS mezi sledovanými skupinami.
Závěr: Podání HSC po PVE neakcelerovalo růst CLM v porovnání s prostou PVE. Skupina s provedenou PVE a podáním HSC dosáhla vyšší operability a měla nižší výskyt mimojaterních metastáz v pooperačním období.

Stahování

Publikováno

2019-04-21

Číslo

Sekce

Původní práce