Radiologická analýza výsledků implantace expandibilní náhrady při jedno- až dvou-etážové somatektomii krční páteře
PDF

Klíčová slova

expandabilní náhrada, somatektomie, krční páteř, vboření, kostní fúze

Abstrakt

Úvod: Cílem studie je radiologická analýza výsledků implantace expandibilní náhrady při jedno- až dvouetážové somatektomii krční páteře.
Metody: Celkem 28 pacientů po operačním výkonu v rozsahu jedno- až dvouetážové somatektomie v úrovni krční páteře bylo vyšetřeno CT. Sledovanými radiologickými parametry byly: Cobbův úhel C2-7 a operovaných segmentů, vboření (subsidence) implantátu a kostní zhojení.
Výsledky: Průměrná hodnota Cobbova úhlu C2-7 na předoperačních snímcích byla 13,7 stupně, na časných pooperačních snímcích 13,4 stupně (p=0,88), s odstupem 2 let od operace 10,3 stupně (p=0,043). Průměrná hodnota Cobbova úhlu operovaných segmentů na předoperačních snímcích byla 4,4 stupně, na časných pooperačních snímcích 5,2 stupně (p=0,61), s odstupem 2 let od operace 0,2 stupně (p=0,01). Významné vboření implantátu bylo zaznamenáno v 15 případech (53,6 %). Fúze stupně I bylo dosaženo v 6 případech (21,4 %), fúze stupně II ve 12 případech (42,9 %), stabilní pseudoartrózy (stupeň III) v 9 případech (32,1 %). Nebyla zjištěna nestabilní pseudoartróza (stupeň IV).
Závěr: Implantace expandibilní náhrady obratlového těla při jedno- až dvouetážové somatektomii krční páteře s ventrální fixací dlahou je plně akceptovatelným způsobem rekonstrukce ventrálního sloupce krční páteře, který poskytuje dostatečnou dlouhodobou stabilitu krční páteře i instrumentace a adekvátní křivku krční páteře.

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.2.72-76
PDF