Transpedikulární fixace s augmentovanými fenestrovanými šrouby u osteoporotických fraktur páteře

M. Janiga, T. Brož

Abstrakt

Úvod: V našem souboru byly hodnoceny výsledky zadní transpedikulární fixace s použitím PMMA fenestrovaných šroubů u osteoporotických zlomenin obratlů hrudní a bederní páteře s nebo bez přítomného neurodeficitu.
Metody: Předmětem sledování byl klinický efekt operace, od ledna 2014 do prosince 2016 jsme zhodnotili 31 pacientů s potvrzenou osteoporotickou zlomeninou, kteří podstoupili transpedikulární fixaci s použitím fenestrovaných PMMA augmentovaných šroubů. V souboru byl hodnocen klinický stav pomocí vizuální analogové škály (VAS) a Oswestry Disability Index (ODI). Délka sledování byla minimálně 2 roky.
Výsledky: Hodnoty VAS (snížení z 8,1 na 3,6) a ODI (snížení ze 76 na 34) poukazují na významné snížení lokálních bolestí i invalidity. Asymptomatický únik cementu se vyskytl u 7 pacientů, další méně závažné komplikace byly též zhodnoceny a zaznamenány. Radiologické zhodnocení poukazuje na zlepšení lokální kyfózy, s raritním výskytem selhání instrumentace.
Závěr: Augmentovaná transpedikulární fixace s kanylovanými šrouby je dobře proveditelná a relativně bezpečná chirurgická technika pro ošetření porotických zlomenin páteře. Důležitými faktory jsou selekce vhodných pacientů a správné technické provedení výkonu.

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Původní práce