Radiofrekvenční ablace karcinomu pankreatu
PDF

Klíčová slova

pankreas
karcinom
radiofrekvenční ablace

Abstrakt

Úvod: Klinická studie hodnotící efekt peroperační radiofrekvenční ablace karcinomu pankreatu.
Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s histologicky verifikovaným karcinomem pankreatu. U poloviny z nich (n=24) byla provedena peroperační radiofrekvenční ablace nádoru pankreatu. V kontrolní skupině (n=24) byly provedeny bypasové operace (gastro-entero a hepatiko-jejuno anastomóza). Žádný pacient nepodstoupil neoadjuvantní onkologickou léčbu. V rámci studie byla v obou skupinách hodnocena tříměsíční morbidita a mortalita, celkové přežití, kvalita života, analgetický efekt a radiologická odpověď.
Výsledky: Tříměsíční morbidita a mortalita v RFA skupině dosáhla 41,7 % a 8,3 %. Morbidita a mortalita jako důsledek RFA byly zaznamenány u 16,6 % a 8,3 % nemocných. Medián celkového přežití činil 9,9 měsíce u pacientů RFA skupiny a 8,3 měsíce u pacientů kontrolní skupiny. Rozdíl v přežití nebyl statisticky signifikantní (p=0,758). Očekávané zlepšení kvality života ani analgetický efekt RFA nebyly prokázány. Radiologická odpověď hodnocená dle RECIST kritérií byla následující: progrese onemocnění – 41,6 %, stabilní onemocnění – 45,8 %, částečná odpověď – 8,3 % a kompletní odpověď – 0 % případů.
Závěr: Peroperační radiofrekvenční ablace karcinomu pankreatu je proveditelná metoda. Přestože u některých pacientů s lokalizovanými dobře diferencovanými nádory byly výsledky slibné, jasný pozitivní vliv peroperační RFA na celkové přežití pacientů s karcinomem pankreatu prokázán nebyl. V průběhu tříměsíčního pooperačního období RFA nezhoršila kvalitu života, jasné zlepšení kvality života ale prokázáno nebylo. Analgetický efekt RFA rovněž prokázán nebyl.

https://doi.org/10.33699/PIS.2019.98.11.441-449
PDF