Majú trvanie subdurálnej drenáže a počet trepanačných otvorov vplyv na incidenciu recidívy unilaterálneho chronického subdurálneho hematómu?

R. Opšenák, T. Fejerčák, M. Hanko, P. Snopko, K. Varga, R. Richterová, B. Kolarovszki

Abstrakt

Úvod: Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv trvania subdurálnej drenáže a počtu trepanačných otvorov na incidenciu recidívy unilaterálneho chronického subdurálneho hematómu (CHSH).
Metódy: Retrospektívne sme analyzovali 65 pacientov po evakuácii unilaterálneho CHSH cez 1 alebo 2 trepanačné otvory s aplikáciou subdurálnej drenáže v období od januára 2014 do decembra 2018. Hodnotili sme vplyv počtu trepanačných otvorov a trvanie subdurálnej drenáže po operačnom výkone na incidenciu recidívy CHSH. Vzhľadom na trvanie subdurálnej drenáže sme rozdelili súbor na 2 podsúbory: 1–3 dni a 4–5 dní. Sledovali sme súčasne vplyv trvania subdurálnej drenáže na incidenciu infekčných komplikácií.
Výsledky: Celková incidencia recidívy CHSH v súbore bola 18,5 %. Recidíva CHSH bola prítomná u 10 zo 45 pacientov (22,2 %) po evakuácii cez 1 trepanačný otvor a u 2 z 22 pacientov (9,1 %) po evakuácii cez 2 trepanačné otvory. Rozdiel nebol štatisticky významný (p=0,3214). Nebol zistený významný vplyv veku, pohlavia a trvania subdurálnej drenáže na incidenciu recidívy CHSH. Trvanie subdurálnej drenáže nemalo významný vplyv na výskyt infekčných komplikácií (p=0,0950).
Záver: Počet trepanačných otvorov a trvanie subdurálnej drenáže nemá signifikantný vplyv na incidenciu recidívy unilaterálneho CHSH. Trvanie subdurálnej drenáže nemá významný vplyv na výskyt infekčných komplikácií.

Klíčová slova:

chronický subdurálny hematóm, rizikové faktory, recidíva, subdurálna drenáž, trepanácia, pooperačná infekcia

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Původní práce