Instrumentace laterálních mas atlasu cestou inzerce zadního oblouku

morfometrická studie dosažitelnosti

P. Barsa, M. Šercl, P. Suchomel

Abstrakt

Úvod: Instrumentace laterální masy C1 v místě inzerce zadního oblouku představuje způsob fixace atlasu, kterým lze v porovnání s tradičním přímým zavedením šroubu do laterální masy předejít poškození nervového kořene C2 a periartikulární žilní pleteně. Limitaci však představují anatomické poměry, kdy při malé kraniokaudální výšce napojení oblouku můžeme instrumentací poranit probíhající vertebrální tepnu. Cílem následující práce je za pomoci morfometrického šetření CT nálezů zdravé populace vyhodnotit, v jakém procentu náhodně vybraného vzorku populace je popsaný způsob instrumentace možný.
Metody: Morfometrická měření zjišťující minimální kraniokaudální rozměr pediklu C1 v místě předpokládané inzerce šroubů byla provedena na CT skenech 42 zdravých probandů. Softwarovým vybavením prohlížeče Jivex v parasagitální rovině jsme proměřili minimální výšku inzerce v oblasti pod prohlubní vertebrální tepny a vyhodnotili ji s ohledem na možnost zavedení běžně dostupných šroubů průměru 3,5 a 4 mm.
Výsledky: Průměrná minimální výška kritického úseku byla vypočítána jako 4,29 mm (levá inzerce 4,28 mm, pravá inzerce 4,31 mm, rozsah 3,02– 5,62 mm). Přestože byl nejvyšší rozměr nalezen u ženy a nejnižší u muže, v mužské populaci byly zjištěny rozměry větší (průměr 4,71 mm: levé napojení 4,70 mm, pravé napojení 4,71 mm) oproti ženám (průměr 4,29 mm, vlevo 4,28 mm, vpravo 4,31 mm). Celkově jsme nalezli 59,5 % inzercí výšky přesahující 4 mm a 86,9 % napojení oblouku vyšších než 3,5 mm.
Závěr: Anatomické poměry umožňují ve většině případů zavedení šroubu o průměru alespoň 3,5 mm. Místo napojení zadního oblouku atlasu k laterální mase se tak z anatomického pohledu zdá být vhodnou strukturou ...

Klíčová slova:

Atlas – Laterální masa - Morfometrie – Chirurgická léčba – Vnitřní fixace

Stahování

Publikováno

2020-02-09

Číslo

Sekce

Původní práce