Vysledky chirurgickej liečby nádorových trombov dolnej dutej žily pri karcinóme obličky

P. Berek, I. Kopolovets, V. Sihotský, C. Dzsinich , M. Frankovičová, M. Virág

Abstrakt

Úvod: Trombóza dolnej dutej žily patrí k významným komplikáciam onkologických pacientov. Invázia metastatického trombu do dolnej dutej žily je jedným z charakteristických príznakov karcinómu obličky, pozorovaným v 10–18% prípadov. Cieľom prace je analýza výsledkov chirurgickej liečby pacientov s nádorovým trombom dolnej dutej žily pri karcinóme obličky.
Metódy: Za obdobie rokov 2010 až 2019 sme operovali 32 pacientov s karcinómom obličky komplikovaným inváziou nádorového trombu do dolnej dutej žily. Podľa klasifikacie Nesbitta úroveň šírenia nádorového trombu v dolnej dutej žile bol: I–8 (25 %), II–14 (43,8 %), III–6 (18,8 %), IV–4 (12,5 %). U všetkých pacientov bola vykonaná nefrektómia s trombektómiou nádorového trombu dolnej dutej žily. U 4 pacientov s Nesbitt IV a u 2 pacientov s Nesbitt III bola okrem laparotómie vykonaná ešte sternotómia.
Výsledky: U 26 pacientov bola vykonaná primárna sutúra DDŽ, u 4 pacientov plastika DDŽ, u 2 pacientov resekcia dolnej dutej žily s náhradou polytetrafluóretylenovým interpozitom. Radikálna chirurgická liečba bola vykonaná u 27 pacientov (84,3 %), paliatívna u 5 pacientov (15,6 %). V pooperačnom období za čas hospitalizácie zomrel 1 (3,1 %) pacient (Nesbitt IV) – kardiálne zlyhanie. Dvojročné prežívanie sme sledovali v 75% prípadov.
Záver: Pri tumoróznom postihnutí dolnej dutej žily je vysoké riziko embolizácie tumoróznych más do pľúc, čo vedie k vytvoreniu mnohopočetných metastáz a disemináciu základného ochorenia. Po nefrektómii tumorom postihnutej obličky a odstránení nádorového trombu, eventuálne resekcii dolnej dutej žily, sa výrazne zvýši pooperačný komfort pacienta a v kombinácii s onkologickou liečbou signifikantne aj prežívanie.

Klíčová slova:

dolná dutá žila, karcinóm obličky, nádorový trombus

Stahování

Publikováno

2020-04-30

Číslo

Sekce

Původní práce