Chirurgická léčba karcinomu prsu po neoadjuvantní terapii

V. Petrů a kol.

Abstrakt

Úvod: Neoadjuvantní terapie (NT) aplikovaná před operací pro karcinom prsu může v příznivém případě vést ke zmenšení nebo k úplnému vymizení nádoru – kompletní patologické odpovědi (pCR). Díky downstagingu po NT může docházet také ke zmenšení rozsahu operačního výkonu. pCR představuje významný prognostický faktor přežití. Cílem této práce je zhodnotit v našem souboru operovaných pacientek pro karcinom prsu účinnost NT vedoucí k pCR a zjistit četnost výskytu lokoregionálních recidiv (LRR) v závislosti na rozsahu operačního výkonu v daném pooperačním časovém období.
Metoda: Jedná se o retrospektivní studii se souborem 96 pacientek po NT, které v období 2006–2018 podstoupily operační výkon pro karcinom prsu. Dle výsledků histologie po operaci jsme hodnotili stupeň regrese, a tím i pCR. V pooperačním období jsme pak sledovali výskyt LRR ve vztahu k operačnímu řešení jak na prsu, tak v axile.
Výsledky: pCR (Chevallier 1) byla zaznamenána v 26 případech – 27,1 %. Během sledování pacientek v pooperačním období v rámci dispenzarizace došlo ke vzniku celkem 8 LRR – 8,3 % (5,2 % po mastektomii a 2,1 % po konz. výkonu). Průměrný follow-up byl necelých 30 měsíců, medián 26,5 měsíce.
Závěr: S rozvojem nových režimů NT došlo k výraznému nárůstu pCR, především u molekulárního subtypu HER2+ a triple negativní, a tím snížení výskytu LRR. Narůstá tak počet prs záchovných výkonů s biopsií sentinelové uzliny. U vybrané skupiny pacientek je konzervativní výkon bezpečný s nízkým počtem lokoregionálních recidiv.

Klíčová slova:

karcinom prsu, neoadjuvatní terapie, kompletní patologická odpověď, lokoregionální recidiva

Stahování

Publikováno

2020-04-30

Číslo

Sekce

Původní práce