“Maximálna” miniinvazívna tymektómia u pacientov s netymomatóznou Myasténiou gravis – krátkodobé výsledky za obdobie 10 rokov – retrospektívna štúdia

P. Juhos a kol.

Abstrakt

Úvod: Tymektómia, ako chirurgická liečebná modalita mala vždy stále zastúpenie v liečbe pacientov s myasténiou gravis. Z dôvodu absencie randomizovaných štúdii bola jej presná úloha v terapeutickom procese otázna a indikácia podložená primárne empirickými skúsenosťami. Až výsledky prvej veľkej randomizovanej “double-blinded” multicentrickej štúdie zverejnenej v roku 2016 jednoznačne stanovili nadradený význam kombinovanej chirurgickej liečby nad konzervatívnou liečbou u pacientov s netymomatóznou formou myasténie gravis (MG). V tejto štúdii bola použitá technika extenzívnej tymektómie cestou longitudinálnej sternotómie ako “standard of care” chirurgickej liečby. Adventom miniinvazívnych chirurgických modalít sa tiež naskytá široké spektrum operačných techník resekcie týmusu. Práca sa zameriava na vyhodnotenie krátkodobých výsledkov tzv. “Maximálnej” miniinvazívnej tymektómie na pracovisku autorov.
Metódy: V tejto práci autori prezentujú retrospektívnu analýzu krátkodobých peri- a pooperačných výsledkov a skúsenosti s touto modalitou za posledných 10 rokov (2008−2018). Okrem demografického zastúpenia, posudzujú najmä peri- a pooperačné výsledky, ako je dĺžka trvania operácie, výučbovú krivku, nutnosť konverzie, krvné straty, dĺžku trvania drenáže a hospitalizácie, komplikácie celkové, chirurgické a tie súvisiace so základným ochorením.
Výsledky: Za sledované obdobie bolo technikou MMIT odoperovaných 48 pacientov s netymomatóznou MG. 81,25 % (n=39) tvorili pacienti so séropozitívnou generalizovanou formou ochorenia, 6 pacientov (12,5 %) malo okulárnu formu, 3 pacienti (6,25 %) séronegatívnu formu ochorenia. Zaujímavosťou bol výrazný nepomer v zastúpení v rámci pohlavia v prospech žien (n=43; 89,5 %). Medián trvania operácie za celé sledované obdobie bol 186,5 minút, priemerná dĺžka hospitalizácie a drenáže 4, resp. 3 dni.
Záver: Na základe našich skúseností a krátkodobých peri- a pooperačných výsledkov...

Klíčová slova:

netymomatózna myasténia gravis, minimálne invazívna chirurgia, VATS, maximálna tymektómia

Stahování

Publikováno

2020-05-27

Číslo

Sekce

Původní práce