Endovenózní laserová ablace vena saphena − střednědobé výsledky potvrzují trvalý uzávěr a možnost ošetřit více lézí během jednoho zákroku
PDF

Klíčová slova

chronická žilní insuficience, endovenózní laserová ablace, střednědobé výsledky

Abstrakt

Úvod: Endovenózní laserová ablace (EVLA) je běžně užívaná alternativa chirurgické léčby varixů. Účelem sdělení je potvrdit trvalost uzávěru a prokázat, že lze všechny pacienty i s žilním segmentem nad 10 mm operovat ambulantně a provést více EVLA najednou.
Metody: V období od 1/2017 do 12/2019 byla provedena EVLA celkem u 1551 neselektovaných pacientů s křečovými žilami a sonograficky prokázanou insuficiencí povrchových žil dolních končetin. K zjištění střednědobých výsledků jsme vybrali pacienty operované v období 1/2017 až 6/2017 (316 pacientů). K ověření výsledku operace jsme vybrali rizikovou skupinu pacientů s žilním segmentem průměru >10 mm (40 pacientů). Tyto pacienty považuje dosud řada odborníků za kandidáty klasické chirurgické metody. Kontrolní skupinou s žilním segmentem <10 mm bylo zbylých 276 pacientů operovaných ve stejném období.
Výsledky: Katetrizační metoda umožnila provést více ablací během jednoho výkonu. V roce 2019 byl počet výkonů na pacienta 1,44. V rizikové skupině mělo jednu pooperační kontrolu (hladký průběh, bez větší lokální reakce) 87,5 % pacientů. V kontrolní skupině mělo 100 % pacientů hladký pooperační průběh a jen jednu kontrolu včetně ultrasonografického vyšetření (p<0,001). Výskyt sledovaných pooperačních komplikací byl v obou skupinách srovnatelný. Sonograficky byl zkoumán uzávěr v rizikové skupině. Žíly byly dobře koagulovány, se známkou dezintegrace peroperačně, ale při poslední kontrole (střední doba sledování 33±6 měsíců) nebyla již žíla patrná.
Závěr: Studie prokázala příznivé střednědobé výsledky ambulantně prováděné EVLA vena saphena. Potvrdila se proveditelnost více výkonů najednou v neselektovaném souboru pacientů s užitím lokální anestezie. Bylo prokázáno, že destrukce žíly laserem je trvalá. Podmínkou reprodukovatelnosti je...

https://doi.org/10.33699/PIS.2020.99.7.299-303
PDF