Perioperační výživa ve světle doporučení (a ve stínu praxe)

Autoři

  • Igor Satinský

Klíčová slova:

perioperační výživa – chirurgický pacient - doporučení

Abstrakt

U pacientů malnutričních nebo v kritickém stavu se stává nutriční péče jednou ze základních podmínek úspěšného zotavení. Malnutrice je u chirurgického pacienta významným negativním faktorem, který má vliv na pooperační morbiditu i letalitu. Je jevem poměrně častým zvláště u onkochirurgických pacientů, u seniorů a u pacientů s chronickým onemocněním zažívacího traktu. Problematika špatného nutričního stavu by měla být lékařem řešena od chvíle, kdy se nemocný stává pacientem. Snaha o ovlivnění malnutrice by měla pokrývat celé perioperační období – od zahájení diagnostického procesu přes hospitalizaci s případným operačním výkonem a pooperačním zajištěním nutrice až po monitoraci nutričního stavu po dimisi při dalším ambulantním sledování. Pro celou tuto širokou problematiku existuje recentní evropské i české doporučení přijaté Českou chirurgickou společností a dalšími odbornými společnostmi. V praxi však realizace těchto doporučených postupů mnohdy naráží na překážky, které vedou k nízké implementaci těchto guidelines. Péče o výživu je povinnou součástí léčby chirurgického pacienta jak v ambulantní, tak v nemocniční fázi celého procesu.
Článek je komentovaným výběrem doporučení nutriční péče o chirurgického pacienta Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) z roku 2017 a konsenzuálního hlasování pracovní skupiny Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) z roku 2018.

Stahování

Publikováno

2021-03-14

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení