Technické modifikace přerušení apendixu při laparoskopické apendektomii

P. Ihnát, M. Tesař, L. Tulinský, P. Vávra

Abstrakt

Úvod: Přerušení apendixu v průběhu laparoskopické apendektomie (LAPPE) představuje nejkritičtější část výkonu. Cílem studie bylo vyhodnotit pooperační výsledky a ekonomickou náročnost LAPPE při využití různých technik přerušení apendixu.
Metody: Jednalo se o prospektivní randomizovanou unicentrickou klinickou studii srovnávající způsoby přerušení apendixu u pacientů s akutní apendicitidou v průběhu 18 měsíců. Pacienti byli randomizováni do jednoho ze tří ramen studie – endoloop, hem-o-lok nebo endostapler.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 120 pacientů. Nejkratší operační čas byl dosažen v hem-o-lok podskupině pacientů (37,3 minuty); průměrná délka hospitalizace (3,7 dne) byla srovnatelná ve všech studijních ramenech. Pooperační morbidita byla 6,6 %; všechny zaznamenané komplikace byly SSI (Surgical Site Infection). Četnost pooperačních komplikací byla srovnatelná ve všech studijních podskupinách. Průměrné přímé náklady laparoskopické apendektomie byly nejnižší v hem-o-ok podskupině pacientů. Z ekonomického hlediska je LAPPE ztrátovou operací, a to bez ohledu na to, jaký způsob přerušení apendixu je použit (průměrný zisk byl u studijních pacientů -4019 Kč).
Závěr: Četnost pooperačních komplikací je u všech zkoumaných technických modifikací přerušení apendixu srovnatelná. Dosažené výsledky potvrzují, že hem-o-lok klipy mají potenciál stát se metodou volby při přerušení apendixu v průběhu LAPPE.

Stahování

Publikováno

2020-12-19

Číslo

Sekce

Původní práce