Kombinace ERAS a miniinvazivní chirurgie v léčbě karcinomu rekta – krátkodobé výsledky

P. Kocián, F. Pazdírek, M. Vjaclovský, M. Bocková, P. Přikryl, T. Vymazal, A. Whitley, J. Hoch

Abstrakt

Úvod: Cílem studie bylo zhodnotit krátkodobé výsledky chirurgické léčby pacientů s karcinomem rekta operovaných miniinvazivně s perioperační péčí vedenou dle ERAS (enhanced recovery after surgery) protokolu.
Metody: Retrospektivně byly analyzovány údaje o léčbě pacientů s karcinomem rekta. Tyto údaje byly získány z prospektivně vedené databáze všech kolorektálních výkonů provedených na našem pracovišti od ledna 2015 do dubna 2020. ERAS protokol byl zaveden do klinické praxe v dubnu 2016 a miniinvazivní operace konečníku v květnu 2016. Do studie byli zařazeni všichni pacienti s karcinomem rekta, kteří podstoupili resekci nebo amputaci konečníku miniinvazivně s perioperační péčí vedenou dle ERAS protokolu (ERAS skupina) nebo otevřeně s perioperační péčí vedenou standardním způsobem (kontrolní skupina). Sledovaná data zahrnovala základní charakteristiky pacientů, údaje o operačních výkonech, parametry pooperačního zotavení, 30denní pooperační morbiditu, délku pooperační hospitalizace a 30denní rehospitalizaci.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 110 pacientů: 67 pacientů do ERAS skupiny a 43 pacientů do kontrolní skupiny. Ve skupině ERAS bylo 47 pacientů operováno roboticky a 20 pacientů laparoskopicky. Pacienti v ERAS skupině prokazovali významné zlepšení všech sledovaných klinických i laboratorních parametrů pooperačního zotavení kromě nevolnosti a zvracení a ve srovnání s kontrolní skupinou u nich došlo k významnému poklesu incidence paralytického ileu (20,9 % vs. 3 %) a zkrácení délky hospitalizace (13 dní vs. 9 dní). Celková 30denní pooperační morbidita a počet rehospitalizací se mezi oběma skupinami nelišily.
Závěr: Zavedení ERAS protokolu v kombinaci s miniinvazivním přístupem vede ke zlepšení krátkodobých výsledků léčby karcinomu rekta.

Klíčová slova:

karcinom rekta, laparoskopie, robotická chirurgie, multimodální perioperační péče, krátkodobé výsledky

Stahování

Publikováno

2020-12-19

Číslo

Sekce

Původní práce