Chirurgia štítnej žľazy u detí: naše skúsenosti

Abstrakt

Úvod: Operácie štítnej žľazy (ŠŽ) u detí patria medzi zriedkavé operačné výkony. Cieľom našej práce je poukázať na špecifiká chirurgie štítnej žľazy u detí.
Metóda: Retrospektívna analýza pacientov hospitalizovaných na Klinike detskej chirurgie LFUK a NÚDCH Bratislava za 10 ročné obdobie (2007– 2016), ktorí boli operovaní pre ochorenia štítnej žľazy.
Výsledky: V retrospektívnej analýze bolo zaradených 81 pacientov: 66 (81 %) dievčat a 15 (19 %) chlapcov. Priemerný vek pacientov bol 14 rokov ±8 mesiacov (rozsah 4–18 rokov). Najčastejšou indikáciou na operáciu štítnej žľazy bol uzol u 36 (44,4 %) pacientov, Graves Basedowova tyreotoxikóza u 19 (23,5 %) pacientov a suspektný karcinóm štítnej žľazy u 11 (13,6 %) pacientov. Metastázy (mts) v krčných lymfatických uzlinách boli diagnostikované u 9 (11,1 %) pacientov, vzdialené pľúcne mts u 5 (6,17 %) pacientov. Totálna tyroidektómia (TTE) bola vykonaná u 43 (53 %) pacientov, totálna lobektómia (TL) u 20 (24,7 %) pacientov. Rozšírený výkon na regionálnych lymfatických uzlinách bol robený u 9 (11,1 %) pacientov. Reoperáciu postúpili 8 (9,9 %) pacienti. Celkovo u 12 (14,8 %) pacientov sa vyskytli pooperačné komplikácie. Jednostranná prechodná paréza nervus laryngeus recurrens (NLR) sa vyskytla u 2 pacientov, trvalá paréza NLR bola u jedného pacienta. Prechodná pooperačná hypoparatyreóza s hypokalcémiou bola zaznamenaná u 8 (9,9 %) pacientov, trvalú sme nezaznamenali.
Záver: Multidisciplinárna spolupráca prináša pacientom optimálne chirurgické výsledky. Kľúčovou zostáva skúsenosť chirurga vykonávajúceho operácie štítnej žľazy u detí.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.1.%25p
PDF