Granulomatózní mastitida − možnosti léčby a naše zkušenosti
PDF

Klíčová slova

granulomatozní mastitida
prs záchovný výkon
kortikosteroidy

Abstrakt

Granulomatózní mastitida (GM) je vzácné benigní zánětlivé onemocnění prsu, které bylo poprvé popsáno Kesslerem a Wollochem v roce 1972. Klinicky se může projevovat jako jednostranná, občas bolestivá, zvětšující se rezistence prsu nebo jako tvrdá nepravidelná masa. Pro hodnocení GM je sonografie nejužitečnější diagnostickou metodou. K jisté verifikaci tohoto onemocnění však vede až odebrání bioptického vzorku. Histologicky je GM charakterizována nekaseifikujícími granulomy, často ve spojení s tvorbou mikroabscesů a píštěle. Pokud jde o preferenci léčby, existuje značná heterogenita, což může vysvětlit vysokou míru recidivy, která se se blíží až k 50 %. Taková vysoká míra recidivy je alarmující a dokazuje, že současné způsoby léčby nejsou optimální. Ve světě jsou diskutovány 2 možnosti léčby: konzervativní strategie zahrnující medikamentózní terapi kortikosteroidy proti chirurgickému přístupu ve smyslu parciální nebo totální mastektomie. Všechny možnosti konzervativní léčby jsou spojeny s vysokým rizikem recidivy a většina pacientů nakonec vyžaduje chirurgický výkon. Rozhodující pro úspěšnou léčbu je důkladná excize zánětlivé tkáně, přičemž negativní chirurgické okraje jsou spojeny s nízkou mírou recidivy. Operační přístup ke GM vyžaduje dostatečnou radikalitu a předpokládá znalosti v oblasti rekonstrukční chirurgie prsu, podobně jako při onkochirurgických záchovných operacích prsu. Pro pacienty s obavami z rozsáhlejší chirurgické intervence však mohou být přijatelné alternativy léčby GM s užíváním perorálních steroidů. V tomto článku prezentujeme 6 kazuistik pacientů léčených na našem pracovišti.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.4.%25p
PDF