Karcinom prsu u seniorek nad 70 let

J. Gatěk, V. Petrů, P. Kosáč, J. Šťastný, M. Ratajský, J. Duben, B. Dudešek, M. Zábojníková, D. Vrána

Abstrakt

Úvod: Karcinom prsu je nejčastějším maligním onemocněním u žen. Třetina žen s karcinomem prsu je starších než 70 roků a jejich podíl se bude
dále zvyšovat. Terapie vyžaduje komplexní přístup, který spojuje onkologické zásady léčby s léčbou průvodních chorob vyššího věku.
Metoda: V retrospektivní studii jsme hodnotili rozsah chirurgické a následné adjuvantní léčby u pacientek s karcinomem prsu s věkem 70 let a výše,
které byly operovány v Nemocnici Atlas od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2016. V uvedeném období bylo provedeno 637 výkonů pro karcinom prsu, z toho 239
u starších 70 let, což představuje 37,5 % všech operovaných žen. Celkem 66 pacientek (10,4 %) mělo více než 80 let.
Výsledky: Pacientky byly sledovány samostatně ve dvou skupinách 70−79 let a 80 let a více. Ve skupině 70−79 let bylo provedeno 123 (71 %)
konzervativních výkonů na prsu, 113 (65 %) biopsií sentinelové uzliny (SLNB) a 49 (18 %) disekcí axily. V adjuvantní terapii dominovala kombinace
radioterapie a hormonální terapie 83x (48 %) a 20x (12 %) samostatná hormonální terapie. Minoritní zastoupení měly kombinace s chemoterapií
a cílenou léčbou. Ve skupině nad 80 let bylo provedeno více mastektomií 32 (49%), SLNB 30x (46 %) a disekce axily 30x (45 %). V adjuvantní terapii
převažovala samostatná hormonální terapie 31x (47 %) a radioterapie ve spojení s hormonální terapií 19x (29 %).
Závěr: Z našeho souboru je zřejmý trend k většímu podílu pacientek léčených samostatnou hormonální léčbou, ústupu od indikací chemoterapie
a adjuvantní radioterapie. Současně u pacientek starších 80 let je stále zřetelný trend k častější indikaci mastektomie.

Klíčová slova:

karcinom prsu, senioři, multidisciplinární terapie

Stahování

Publikováno

2018-01-25

Číslo

Sekce

Původní práce