Synchrónna nádorová duplicita neuroendokrinného tumoru Meckelovho divertikla s metastázami do pečene a kolorektálneho karcinómu

Abstrakt

Úvod: Meckelov divertikel (MD) je vývojovou abnormalitou a pravým divertiklom tenkého čreva, ktorý môže byť miestom vzniku zhubného nádoru. Najčastejšími tumormi MD sú neuroendokrinné tumory (NET), pričom jednoznačné odporučenie k riešeniu týchto nádorov v tejto lokalite vzhľadom k prevalencii MD a častosti nádorového bujnenia v ňom neexistuje. Posledné poznatky však ukazujú, že ich biologické chovanie je agresívne, nezávislé od veľkosti a svojim chovaním pripomínajú NET ilea.
Kazuistika: Prezentujeme prípad 62 ročného pacienta vyšetrovaného pre enterorágiu, u ktorého bol v rámci diagnostiky nájdený adenokarcinóm vzostupného hrubého čreva a viacpočetné ložiská pečene vzhľadu metastáz. Punkčná biopsia ložísk pečene zistila, že sa nejedná o metastázy kolorektálneho karcinómu, ale o metastázy NET nejasného origa. Nasadená bola liečba analógmi somatostatínu a pre anemizáciu pacienta sa vykonala pravostranná hemikolektómia, pri ktorej bol peroperačným nálezom Meckelov divertikel bez makroskopických známok patológie. MD bol zresekovaný a pri histologickom vyšetrení sa v ňom diagnostikoval stredne diferencovaný NET.
Záver: Chirurgická terapia je základnou modalitou liečby MD, a to aj v prípade asymptomatickej formy nájdenej peroperačne pri výkone z inej indikácie. Pri náleze NET v MD je nutné radikálne chirurgické riešenie pre riziko skorého metastatického šírenia, pri metastatickom postihnutí pečene sa pre zlepšenie prognózy takisto odporúča agresívny prístup s kombináciou chirurgickej a systémovej liečby.

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.9.%25p
PDF