ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů

P. Kocian, P. Prikryl, M. Bockova, J. Hoch

Abstrakt

Úvod: Moderní perioperační péče typu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) vede ke snížení frekvence pooperačních komplikací a zkrácení
délky hospitalizace. K dosažení těchto výsledků je nezbytná dostatečná adherence k ERAS protokolu. Míra adherence k protokolu, jeho účinnost
a bezpečnost není u geriatrických pacientů známa. Cílem studie je zhodnotit adherenci k ERAS protokolu a jeho bezpečnost u geriatrických pacientů indikovaných k plánované střevní resekci.
Metoda: Formou unicentrické prospektivní nerandomizované studie byla hodnocena konsekutivní sestava 111 pacientů, kteří podstoupili plánovaný resekční výkon v oblasti kolorekta bez ohledu na operační přístup (laparoskopicky, konvenčně). Perioperační péče byla u všech pacientů vedena dle ERAS protokolu. K hodnocení byli pacienti rozděleni do dvou věkových skupin (<65 let – 51 pacientů a ≥65 let – 60 pacientů). V každé skupině byla sledována adherence k protokolu, pooperační morbidita a mortalita, parametry perioperační péče, délka hospitalizace a 30denní rehospitalizace.
Výsledky: Celková adherence k protokolu byla 81,5 % u mladších pacientů a 77,5 % u starších pacientů (p=0,03). V ostatních sledovaných parametrech nebyl mezi oběma skupinami prokázán žádný statisticky významný rozdíl. Nikdo nezemřel. Incidence závažných komplikací (stupeň IIIa–IIIb) byla u mladších pacientů 7,8 %, u starších pacientů 6,7 %. Medián pooperační délky hospitalizace byl 9 dní u mladších pacientů a 8 dní u starších pacientů. Frekvence rehospitalizace byla 8 % u mladších pacientů a 3,4 % u starších pacientů.
Závěr: U geriatrických pacientů v elektivní kolorektální chirurgii lze dosáhnout dostatečné adherence k ERAS protokolu bez zvýšení rizika pooperačních komplikací a počtu rehospitalizací ve srovnání s mladšími pacienty. Implementace ERAS protokolu je i u geriatrických pacientů možná.

Klíčová slova:

akcelerovaná pooperační rehabilitace, kolorektální chirurgie, perioperační péče, geriatrie

Stahování

Publikováno

2018-02-04

Číslo

Sekce

Původní práce