Parciální jejunální diverze (PJD) s jejuno-kolickou anastomózou – předběžné výsledky pilotní studie
PDF

Klíčová slova

bariatrická chirurgie – diabetes mellitus II.typu- parciální jejunální diverze- jejunokolická anastomóza

Abstrakt

Úvod: Bariatricko-metabolická chirurgie je efektivním nástrojem v léčbě závažné obezity a s ní spojených onemocnění. V epoše pandemie diabetes mellitus II. typu a covid-19 její význam ještě vzrostl. Cílem naší práce je představit prvotní výsledky nové operace, která minimalizuje operační trauma.
Metody: Ve prospektivní studii jsme laparoskopicky zkonstruovali side-to-side anizoperistaltickou jejuno-kolickou anastomózu s cílem derivovat část chymu anastomózou. Pacienti byli operování v období IV/2018–VII/2019, průměrný věk byl 48,43±10,36 roku, průměrná hmotnost 112,3±16,6 kg a průměrné BMI 41,9±5,2. Pacienti byli vyšetřeni měsíc před operací a pak sledováni ve 3., 6. a 12. měsíci po výkonu. Hodnotili jsme pokles hmotnosti a změny v glycidovém metabolismu.
Výsledky: Nezaznamenali jsme žádné peroperační ani pooperační chirurgické komplikace. Během sledovaného období došlo ke statisticky významnému poklesu hmotnosti. Byl zaznamenán významný absolutní pokles hmotnosti v kilogramech (p<0,001) i v BMI (p<0,001). Redukce nadhmotnosti vyjádřená indexem EWL (excess weight loss) byla po dvanácti měsících 82,9 %. V glycidovém metabolismu jsme zaznamenali statisticky významné snížení glykemie nalačno, a to po třech měsících (p=0,04) a po šesti měsících (p=0,03). Hodnoty glykemie po dvanácti měsících byly sníženy, nicméně nebyla prokázána statistická významnost (p=0,09). Byl zaznamenán pokles hodnot glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c), nicméně nebyla prokázána statistická významnost.
Závěr: Námi navržená operace představuje novou možnost v léčbě závažné obezity a s ní spojených onemocnění. Předběžné výsledky jsou slibné. Bude nutné sledování většího počtu pacientů v delším časovém horizontu.

PDF