Sakrální neuromodulace v léčbě fekální inkontinence – 10leté zkušenosti a dlouhodobé výsledky specializovaného centra
PDF

Klíčová slova

fekální inkontinence – sakrální neuromodulace – stimulace sakrálního nervu – dlouhodobé výsledky

Abstrakt

Úvod: Sakrální neuromodulace/stimulace sakrálního nervu (SNM/SNS) se stala v posledních 10 letech nejúspěšnější metodou léčby fekální inkontinence (FI). Vysoká efektivita SNM spočívá v elektrické stimulaci zevního análního svěrače a mechanismus účinku je vysvětlován i modulací somatoviscerálních reflexů a percepce aferentních informací. Účinek je proto komplexní na rozdíl od ostatních metod. V České republice byla SNM poprvé provedena 2010 za podpory grantu IGA MZ ČR. Od 2018 byla v ČR ustanovena dvě specializovaná centra pro léčbu FI metodou SNM.
Metoda: V letech 2010–2020 bylo k SNM indikováno 35 pacientů, z toho 34 žen a jediný muž. Průměrný věk byl 62 let (v rozmezí 46–75). Převažovali pacienti v pokročilejším věku s maximem v 6. a 7. deceniu. U všech pacientů byly provedeny obě diagnostické fáze, tj. perkutánní vyšetření sakrálních nervů S2−S4 s implantací stimulační elektrody Medtronic 3889-28 cm a jejím napojením na zevní stimulátor a následná subchronická stimulace po dobu 14–28 dní. Kritériem pro indikaci k implantaci permanentního neurostimulátoru bylo minimálně 50% snížení epizod FI týdně nebo 50% snížení skóre inkontinence. Pacientům byl poté implantován permanentní neurostimulátor Medtronic InterStim II 3058.
Výsledky: Permanentní neurostimulátor byl implantován u 33 z 35 pacientů (94 %). Letalita byla nulová. Morbidita byla 11,4 %. U 2 pacientů šlo o pooperační lokální infekci, jednou o malpozici stimulátoru po pádu a jednou o zalomení elektrody po pádu s malfunkcí stimulátoru...

https://doi.org/10.33699/PIS.2021.100.10.%25p
PDF