Pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu u seniorů – zkušenosti jednoho centra

A. Nikov, P. Záruba, F. Bělina, M. Ryska

Abstrakt

Úvod: Na téma vlivu věku na mortalitu a morbiditu pankreatoduodenektomie jsou v literatuře rozporuplné názory. Problémem je nedostatečná metodologická kvalita většiny provedených studií. Otázku vlivu věku na dlouhodobé přežívání po pankreatoduodenektomii pro karcinom pankreatu řeší méně prací, zato ale se shodným výsledkem – vyšší věk neznamená kratší přežívání po pankreatoduodenektomii. Cílem této práce je srovnat krátkodobé a dlouhodobé výsledky pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu v jednotlivých věkových skupinách.
Metoda: Retrospektivní srovnávací analýza dat ze zdravotní dokumentace pacientů po pankreatoduodenektomii pro duktální adenokarcinom hlavy pankreatu v období 01/2011−12/2015. Testování zjištěných rozdílů morbidity, závažných komplikací (Clavien-Dindo ≥III), frekvence pooperační pankreatické píštěle a pravděpodobnosti absolvování kompletní adjuvantní chemoterapie mezi pacienty věkových kategorií <65 let, 65−75 let a ≥75 let pomocí Chí-kvadrát a Fisher´s exact testu. Srovnání dlouhodobého přežívání v jednotlivých věkových kategoriích konstrukcí Kaplan- Meierových křivek a long-rank testem. Hladina statistické významnosti byla zvolena α = 0,05.
Výsledky: 30denní mortalita byla v kategoriích <65 let, 65−75 let a ≥75 let: 2,22 %, 2,78 % a 7,69 % (p=0,60). 90denní mortalita byla 6,66 %, 5,56 % a 7,69 % (p=0,94). Komplikace stupně III a více podle Clavien-Dindo klasifikace se vyskytly v jednotlivých věkových kategoriích v 33,3 %, 27,8 % a 23,1 % (p=0,73). Odhadovaný medián přežití byl 19,2; 21,1 a 11,8 měsíce (p=0,26). Úplnou adjuvantní chemoterapii dostalo 84,4 %; 55,6 % a 15,4 % pacientů – v závislosti na věkové kategorii (p<0,001).
Závěr: V selektované populaci pacientů nad 75 let věku s resekabilním karcinomem pankreatu lze dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých výsledků pankreatoduodenektomie, které nejsou statisticky významně odlišné od výsledků u mladších pacientů. Věk per se proto nemá představovat kontraindikaci pacienta s resekabilním karcinomem pankreatu k pankreatoduodenektomii, ale ani k adjuvantní chemoterapii.

Klíčová slova:

pankreatoduodenektomie, karcinom pankreatu, vyšší věk

Stahování

Publikováno

2018-02-05

Číslo

Sekce

Původní práce