Retrospektivní analýza výskytu nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015−2019
PDF

Klíčová slova

nekrotizující pneumonie
dítě
plicní resekce
pneumokok

Abstrakt

Úvod: V uplynulém období byl ve Fakultní nemocnici Brno zaznamenán nárůst komplikovaných pneumonií, které došly až do stadia nekrotizující pneumonie. Cílem této práce je retrospektivní analýza pacientů se získaným zánětlivým onemocněním plic vyžadujícím chirurgickou léčbu v dlouhodobě sledovaném souboru jednoho centra.
Metody: Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro komunitní pneumonii s důrazem na pacienty, kteří museli být chirurgicky léčeni v jednotlivých letech 2015–2019. Sledován byl podíl nutných hrudních drenáží, dekortikací a plicních resekcí ve vztahu k celému souboru a jednotlivým kalendářním letům. Po jednom roce od hospitalizace bylo provedeno klinické a RTG vyšetření a byla stanovena prognóza pro jednotlivé typy nutné léčby. Sledovány byly také věk, pohlaví a etiologické agens.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 688 pacientů se stoupající incidencí do roku 2018 a s mírným poklesem v roce 2019. Statisticky významně vyšší počet komunitních pneumonií a komplikací byl zaznamenán ve srovnání let 2017 a 2018. Z celkového počtu pacientů vyžadovalo 46 z nich (6,7 %) chirurgickou léčbu, která byla vždy zahájena hrudní drenáží. Celkem u 17 pacientů bylo nutné později provést dekortikaci a u 7 pacientů bylo nakonec nutné provést resekční výkon. U jediné pacientky byly patrné i po jednom roce změny na RTG s adekvátním oslabením poslechového nálezu, avšak bez klinického korelátu a subjektivního vjemu.
Závěr: Počet pacientů s diagnózou bronchopneumonie a nutností hospitalizace meziročně narůstá. Provedená dekortikace nebo resekční výkon vedly vždy k rychlému zlepšení zdravotního stavu a v dlouhodobém sledování nezanechaly klinické ani subjektivní obtíže. V léčbě nekrotizující pneumonie má chirurgická léčba nezastupitelnou roli.

PDF