Robotická pyeloplastika u dětí
PDF

Klíčová slova

Robotická chirurgie, hydronefróza, pyeloplastika, pooperační komplikace

Abstrakt

Úvod: Pyeloplastiku pro vrozenou hydronefrózu (obstrukci pyelo-ureterální junkce, PUJ) je u dětí možno provést otevřeně, laparoskopicky nebo roboticky. Cílem sdělení je prezentace pilotního souboru dětských pacientů operovaných roboticky.
Metody: Retrospektivní analýza souboru dětských pacientů od 3 do 18 let věku, kteří podstoupili primární pyeloplastiku od zahájení robotického programu FN Motol od prosince 2018 do června 2021. Exkludováni byli pacienti již operovaní pro obstrukci PUJ v minulosti. Indikační kritéria, klinické symptomy, operační čas, délka hospitalizace a komplikace byly vyhodnoceny na základě zdravotnické dokumentace.
Výsledky: V uvedeném období jsme operovali 28 dětí ve věku 3 až 17 let (medián 8 let), exkludováni byli dva pacienti. Z 26 analyzovaných dětí bylo před operací 6 (23 %) bez symptomů, 17 (65 %) udávalo bolesti, dvě (8 %) prodělaly před operací akutní pyelonefritidu a jedno (4 %) mělo nefrogenní hypertenzi. Nejčastější příčinou obstrukce byla aberantní céva u 22 (85 %) pacientů. Čas od incize k zašití ran byl 106 až 201 minut (medián 142 minut). Pacienti byli hospitalizováni 3 až 5 dní po operaci (medián 4 dny) a sledováni 1 až 30 měsíců (medián 6 měsíců). 24 z 26 pacientů mělo na pooperačním ultrazvuku regresi dilatace pánvičky a byli bez symptomů obstrukce PUJ. 7 pacientů (27 %) mělo pooperační komplikaci vyžadující intervenci v celkové anestezii (3b dle Clavien-Dindo klasifikace), z toho dva museli být reoperováni.
Závěr: Robotická pyeloplastika je alternativou laparoskopické a otevřené operace. Jde o bezpečnou a úspěšnou (92 %) metodu. Vyšší podíl komplikací (27 %) v našem souboru přičítáme faktu...

PDF