Konzervativní versus operační léčba dislokovaných zlomenin střední části klíční kosti u adolescentů
PDF

Klíčová slova

klíční kost, zlomenina, adolescent, nitrodřeňová osteosyntéza

Abstrakt

Úvod: Zlomeniny střední části klíční kosti jsou častými zlomeninami dětského věku, u kterých převažuje konzervativní léčba s dobrými výsledky. Kontroverzní zůstává indikace operační léčby adolescentních pacientů s významně dislokovanými zlomeninami. Cílem této práce bylo porovnání výsledků léčby těchto zlomenin při konzervativním postupu a operačním řešení formou nitrodřeňové osteosyntézy.
Metody: Retrospektivní klinická studie pacientů ve věku 11−17 let s významně dislokovanými zlomeninami klíční kosti léčených na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové v letech 2011−2020.
Výsledky: Ve sledovaném období bylo ošetřeno 696 pacientů se zlomeninou klíční kosti (vyjma porodních). Z toho bylo pouze 90 (13 %) hrubě dislokovaných diafyzárních zlomenin u pacientů splňujících věkové kritérium. U 52 (58 %) z nich byl zvolen konzervativní postup, zbývající podstoupili operační léčbu, ve 20 (22 %) případech pomocí nitrodřeňově zavedeného a zajištěného titanového hřebu (TEN). Podpůrná fixace byla u operovaných pacientů nutná jen ve čtyřech případech. Doba podpůrné fixace (u konzervativní léčby základní terapeutický postup) byla u operovaných významně kratší (18 vers. 29 dní, p=0,0001). Z hlediska časového intervalu úplného zhojení a návratu k plné zátěži nebyl shledán statisticky významný rozdíl (74 vers. 85 dní, p=0,051). V souboru se vyskytla jedna ranná komplikace, všichni pacienti se zhojili bez následků.
Závěr: Nitrodřeňová osteosyntéza pomocí zajištěného titanového hřebu dle studie snížila nutnost podpůrné fixace a umožnila zkrácení její doby. Celkové kosmetické i funkční výsledky byly srovnatelné s konzervativním postupem. Proto lze tuto metodu doporučit, zejména u aktivních adolescentů.

PDF