Iniciální zkušenosti se single incision laparoskopickou apendektomií
PDF

Klíčová slova

dětská chirurgie, single incision laparoskopie, apendektomie, pooperační komplikace

Abstrakt

Úvod: S rozvojem laparoskopie se v dětské chirurgii začíná používat metoda single incision laparoskopie. Cílem práce bylo zhodnocení iniciálních zkušeností se single incision laparoskopickou apendektomií na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.
Metody: Retrospektivně byl vyhodnocen konsekutivní soubor dětských pacientů (≤18 let) s nekomplikovanou apendicitidou operovaných touto metodou za období od 30. 4. 2019 do 30. 4. 2021. Sledované parametry zahrnovaly demografické údaje, perioperační průběh, operační čas, počet a metodu konverze operace, délku pooperační hospitalizace, pooperační komplikace dle Clavien-Dindo klasifikace, kýly v jizvě a délku follow-up.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 160 pacientů s nekomplikovanou apendicitidou. V souboru bylo 72 (45 %) dívek. Medián věku v době operace byl 12 (IQR: 9,9−14,9) let. Medián délky operace byl 50 (IQR: 38−60) minut. V souboru byla zaznamenána 1 konverze na multiport laparoskopii a žádná konverze na otevřenou operaci. Medián pooperační hospitalizace byl 2 (IQR: 2−3) dny. Bylo pozorováno 5 nitrobřišních a 9 ranných komplikací.
Závěr: Single incision laparoskopická apendektomie je bezpečná, účinná a rychle osvojitelná metoda pro léčbu nekomplikované apendicitidy u dětí.

PDF