Prínos peroperačného histologického vyšetrenia lymfatických uzlín centrálneho kompartmentu v manažmente nízkorizikového diferencovaného karcinómu štítnej žľazy
PDF

Klíčová slova

Nízkorizikový diferencovaný karcinóm, štítna žľaza, rýchla peroperačná histológia, chirurgická liečba

Abstrakt

Úvod: Histologické vyšetrenie počas operácie (RR) má svoje miesto v chirurgickom manažmente diferencovaného karcinómu štítnej žľazy (DTC). Rozšírenie indikácie k limitovanému zákroku na 4cm veľkosti tumoru (ATA guidelines 2015) cytologicky verifikovaných DTC, zvyšuje dôraz na akurátnu selekciu pacientov. V našej práci sme sa zamysleli nad efektivitou RR a jeho vzťahu k optimálnemu manažmentu pacientov.
Metódy: V retrospektívnej štúdii sme vyhodnotili dokumentáciu pacientov v OÚSA indikovaných na primárnu operáciu pre DTC od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 – 489 pacientov, 121 mužov, medián veku 50 rokov (16−81), 73 pacientov (ženské pohlavie, vek 18−45 rokov) s predoperačne identifikovaným nízkorizikovým DTC (veľkosť 11−40mm) bolo indikovaných k lobektómii.
Výsledky: Kritéria pre limitovaný zákrok nesplnilo 34 pacientov (46,6 %) − 15 pacientov bolo identifikovaných z RR z lymfatickej uzliny centrálneho kompartmentu (LUCK) (15 z 25 pacientov) − falošne negatívny nález 1 pacient, 6 pacienti RR zo štítnej žľazy (ŠŽ) (6/41) – falošne negatívny nález 11 pacienti. Dvojkroková operácia OP bola vykonaná u 13 pacientov (17,8 %). RR z LUCK štatisticky významne identifikoval rizikový karcinóm a znížil riziko dvojkrokovej operácie (OR 1,93, p= 0,026), oproti skupine pacientov, u ktorých RR nebol alebo bol vykonaný zo ŠŽ.
Záver: Približne len polovica pacientov z predoperačne identifikovaných nízkorizikových karcinómov v našom súbore splnilo kritéria pre limitovaný zákrok. Z nich cca 30 % malo dvojkrokovú operáciu. Peroperačné vyšetrenie LUCK umožnilo vykonať radikálny zákrok v jednej dobe

PDF