Předoperační neselektivní podávání orálních nutričních doplňků pacientům podstupujícím elektivní kolorektální resekci – standard perioperační péče?
PDF

Klíčová slova

: Malnutrice, kolorektální karcinom, proteinové výživové doplňky, soběstačnost, pooperační morbidita

Abstrakt

Úvod: Předoperační nutriční podpora u onkochirurgických pacientů je doporučována ve snaze minimalizovat negativní účinky potenciální podvýživy. Nutriční podpora má upravit patofyziologické reakce na velký chirurgický zákrok, snížit pooperační komplikace, zkrátit délku pobytu v nemocnici a urychlit rekonvalescenci. Cílem předkládané studie bylo vyhodnotit vliv předoperačně podávaných nutričních doplňků (ONS – oral nutritional supplements) na fyzický a nutriční stav pacientů podstupujících elektivní kolorektální resekci pro karcinom a posouzení soběstačnosti pacientů po operaci.
Metody: Jedná se o prospektivní, randomizovanou, unicentrickou klinickou studii navrženou k posouzení soběstačnosti a možnosti návratu pacienta k běžným aktivitám ve vztahu k předoperačně podávaným ONS u pacientů podstupujících elektivní chirurgický zákrok pro kolorektální karcinom. Pacienti zařazení do studie byli randomizováni buď k užívání ONS dvakrát denně po dobu 7 dnů před operací, nebo bez ONS.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 100 pacientů. Četnost pooperačních komplikací byla u obou studijních skupin srovnatelná; rozdíly nebyly zjištěny ani v pooperačních hodnotách laboratorních nutričních parametrů (albumin, prealbumin). Doba hospitalizace byla u obou studijních skupin srovnatelná; pobyt na JIP byl kratší u pacientů užívajících ONS, ale rozdíl byl statisticky nevýznamný. Rozdíly mezi studijními podskupinami týkající se hmotnosti svalů nebyly statisticky významné. Soběstačnost pacientů (hodnoceno indexem Barthelové) byla v obou skupinách srovnatelná před i po operaci (p=0,717 a p=0,327).
Závěr: Neselektivní předoperační podávání ONS všem pacientům podstupujícím elektivní kolorektální resekci nesnižuje pooperační morbiditu ani neurychluje rekonvalescenci. Soběstačnost, fyzický a nutriční stav pacientů nejsou předoperační nutriční podporou ovlivněny

PDF