Analýza pooperačních komplikací po otevřených hernioplastikách kýly v jizvě – retrospektivní analýza kohorty pacientů
PDF

Klíčová slova

kýla – hernioplastika – komplikace – infekce

Abstrakt

Úvod: Cílem práce je analyzovat komplikace operací pro kýlu v jizvě a zhodnotit význam jednotlivých rizikových faktorů podílejících se na vzniku infekčních komplikací na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za rok 2015.
Metody: Analyzovali jsme 138 pacientů se zaměřením na rizikové faktory, které potenciálně zvyšují riziko vzniku pooperační infekční komplikace, jako jsou implantace síťky, kouření, přítomnost onemocnění diabetes mellitus, ischemické nemoci srdeční, malignity a imunosupresivní terapie a také akutnost operace.
Výsledky: Při vícerozměrné logistické regresní analýze se akutní výkon ukázal jako rizikový faktor pro vznik infekce a při ad hoc Fisherově testu byl poměr 2,73. Diabetes mellitus byl hraničně významný faktor (p=0,071). Žádné další sledované parametry nebyly spojeny se zvýšeným rizikem SSI.
Závěr: Studie prokázala jako významný rizikový faktor vzniku pooperační infekce akutní výkon. Naopak použití síťky nebylo spojeno se zvýšeným rizikem infekce

PDF