Moderní přístup k diagnostice pacientů s aneuryzmatem abdominální aorty
PDF

Klíčová slova

Aneuryzma břišní aorty
indikační proces
napětí cévní stěny
metoda konečných prvků
covid-19 pandemie

Abstrakt

Úvod: Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je poměrně častý a závažný stav v cévní chirurgii. Diagnostika, indikační proces a léčebný postup se opírají o guidelines, dle kterých je zákrok indikován při průměru AAA nad 55 mm. Tento přístup však není ve všech případech zcela dostačující, a proto je naší snahou vytvoření moderního diagnostického nástroje s využitím počítačové modelace a analýzy napětí cévní stěny.
Metody: Na projektu spolupracujeme již deset let s inženýry z VUT Brno a VŠB Ostrava. V první, experimentální fázi projektu byl vytvořen návrh analytického nástroje, který umožňuje výpočet napětí cévní stěny AAA pomocí metody konečných prvků z běžně dostupných CT snímků, tento primární model byl v průběhu let upraven a výrazně zpřesněn na základě mechanických a histologických testů vzorků AAA získaných v průběhu otevřené resekce. Do výpočtů jsou navíc zapojeny i další konkrétní údaje, jako jsou tlak krve, pohlaví a materiálové charakteristiky.
Výsledky: Účinnost metody byla ověřena nejprve pomocí pseudoprospektivní studie s jasnou převahou analýzy napětí cévní stěny nad parametrem maximálního průměru. Metoda byla poprvé zapojena do praxe v průběhu restrikcí spojených s pandemií covid-19, kdy jsme byli na základě analýzy schopni určit, které AAA snese odklad a u kterých je riziko ruptury vysoké a je třeba provést intervenci navzdory restrikcím. Metoda dosáhla 100 % senzitivy a specificity, výrazně lepší ve srovnání s přístupem maximálního průměru.
Závěr: Metoda analýzy napětí cévní stěny AAA se zdá být významně přesnější než klasický indikační přístup založený pouze na maximálním průměru a umožňuje stanovení léčby na základě specifických parametrů daného pacienta

PDF