Efektivita a bezpečnost urgentní karotické endarterektomie u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
PDF

Klíčová slova

arteria carotis interna
karotická endarterektomie
urgentní
iktus
okluze

Abstrakt

Úvod: Akutní symptomatická okluze vnitřní krkavice (ACI) má nepříznivou prognózu, optimální léčba stále není jasně definovaná. Cílem této studie bylo analyzovat efektivitu a rizika urgentní karotické endarterektomie (CEA) u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP) vzniklou na podkladě akutního uzávěru extrakraniální ACI.
Metody: Byla provedena retrospektivní analýza všech pacientů, kteří v období od července 2014 do června 2021 podstoupili urgentní CEA pro akutní okluzi extrakraniální ACI. Primárním sledovaným cílem byla funkční nezávislost ve třech měsících definovaná jako mRS (modifikovaná Rankinova stupnice) ≤2. Sekundárními sledovanými cíli byla závažnost neurologického deficitu v okamžiku propuštění a jeho srovnání s předoperačním stavem hodnocená podle National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), výskyt symptomatického intracerebrálního krvácení (ICH) a 30denní periprocedurální letalita.
Výsledky: Za sledované období bylo provedeno 42 urgentních CEA pro akutní okluzi extrakraniální ACI. Medián předoperačních hodnot NIHSS byl 7 bodů (interquartile range [IQR] 5–13). Medián časového intervalu mezi vznikem neurologických příznaků a zahájením operace byl 290 minut (IQR 235–340). Technická úspěšnost urgentní CEA byla 97,6 % (41 pacientů). Medián hodnot NIHSS v okamžiku propuštění byl 2 body (IQR 3–7; p<0,001). Časné klinické zlepšení neurologického deficitu ≥2 body bylo zaznamenáno u 36 pacientů (85,7 %). Periprocedurálně došlo u jednoho pacienta (2,4 %) k symptomatickému ICH a jeden pacient (2,4 %) zemřel. Dobrého funkčního výsledku ve třech měsících bylo dosaženo u 34 pacientů (81,0 %).
Závěr: Tato studie prokázala, že pacienti s ischemickou CMP vzniklou na podkladě akutního uzávěru extrakraniální ACI mohou profitovat z urgentní CEA

PDF