Laparoskopická sutura perforovaného peptického vředu – rutina, nebo cílený výběr pacientů?
PDF

Klíčová slova

perforovaný peptický vřed
laparotomická sutura
Boey skóre
mortalita
laparoskopická sutura

Abstrakt

Úvod: Vředová choroba gastroduodena patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění proximální části zažívacího traktu. Její komplikace jsou
relativně časté, nejvážnější je perforace peptického vředu s roční incidencí asi 10 případů na 100 tisíc obyvatel a mortalitou 10–40 %. Jedinou možností
léčby je chirurgická sutura perforace, kterou lze provést laparoskopickým přístupem nebo otevřeně. Cílem studie bylo porovnat krátkodobé
výsledky laparoskopické a otevřené sutury akutní perforace peptického vředu a zhodnotit přesnost skórovacího systému dle Boeya ke stanovení
rizikovosti pacientů v české populaci.
Metody: Retrospektivní studie provedená na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava. Pacienti podstoupili akutní laparoskopickou nebo
otevřenou suturu perforovaného peptického vředu v letech 2017–2021.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 60 pacientů. Laparoskopicky byl výkon proveden u 43,3 % pacientů, laparotomicky u 56,7 %. Průměrná pooperační
morbidita byla 70,0 %. Mírné komplikace byly zaznamenány u 23,3 % pacientů, závažné u 16,7 % pacientů. Pacienti po laparoskopické sutuře
vykazovali vyšší výskyt mírných i závažných komplikací (26,9 % vs. 20,6 % a 19,2 % vs. 14,7 %), ale i vyšší výskyt nekomplikovaného pooperačního
průběhu. Celková pooperační mortalita byla 30,0 % (laparoskopie 15,4 %, laparotomie 41,2 %). Výsledky studie potvrdily odhadované vstupní riziko
úmrtí stanovené dle Boeyova skóre.
Závěr: Laparoskopická sutura vředu může být metodou volby u pacientů bez nebo s nízkými rizikovými faktory. Laparoskopicky operovaní pacienti
vykazovali vyšší výskyt lehkých i závažných komplikací. Vyšší mortalita pacientů po otevřené sutuře souvisí s jejich horším počátečním klinickým
stavem. Předoperační stanovení rizika mortality pomoci Boeyova skóre je přesné a ke zvolení operačního přístupu výhodné.

PDF