Intrapulmonálna sekvestrácia s deštruktívnou pneumóniou a život ohrozujúcim hemoptoe u dospelého pacienta: prípad z prax
PDF

Klíčová slova

bronchopulmonální sekvestrace
pneumonie
hemoptýza
hemoptoe

Abstrakt

Článok referuje prípad pacienta s bronchopulmonálnou sekvestráciou komplikovanou deštruktívnym aktinomykotickým zápalom vedúcim k život ohrozujúcemu hemoptoe. Išlo o dospelého pacienta s anamnézou opakovaných pravostranných zápalov pľúc, ktorých komplexná príčina nebola v minulosti bližšie vyšetrovaná. K bližšiemu vyšetrovaniu pozadia zápalov pľúc viedla až hemoptýza, ktorá sa objavila ako komplikácia. CT vyšetrenie hrudníka odhalilo léziu stredného laloka pravých pľúc s anomálnou vaskularizáciou – obraz kompatibilný s intralobárnou pľúcnou sekvestráciou. Spádové pracovisko, kde bol pacient zachytený, začalo konzervatívnu antibiotickú liečbu zápalu pľúc. Pre pretrvávanie vykašliavania krvi bola indikovaná embolizácia aferentných ciev sekvestra, ktorá viedla k redukcii jeho prekrvenia, čo bolo preukázané kontrolným CT vyšetrením hrudníka. Klinicky došlo k ústupu hemoptýzy. Neskôr, s odstupom troch týždňov, nastala recidíva hemoptýzy. Pacient bol akútne hospitalizovaný na špecializovanom pracovisku hrudníkovej chirurgie, kde krátko po prijatí došlo k progresii hemoptýzy do život ohrozujúceho hemoptoe. Pacient, za účelom sanácie zdroja krvácania, urgentne podstúpil strednú lobektómiu pravých pľúc cestou torakotómie. Prípad poukazuje na nerozpoznanú bronchopulmonálnu sekvestráciu ako na možnú príčinu recidivujúcich ipsilaterálnych zápalov pľúc v dospelosti, zdôrazňuje možné riziká spojené s patologicky zmeneným tkanivovým mikroprostredím pľúcneho sekvestra a akcentuje potrebu chirurgického riešenia vo všetkých indikovaných prípadoch

PDF