Konfokální laserová endomikroskopie v pooperačním hodnocení perfuze kolorektální anastomózy – experimentální studie
PDF (English)

Klíčová slova

kolorektální anastomóza, dehiscence, perfuze, konfokální laserová endomikroskopie

Abstrakt

Úvod: Časnou diagnostikou komplikovaného hojení kolorektální anastomózy lze zvýšit šanci na její záchranu a snížit celkovou mortalitu. Konfokální laserová endomikroskopie (CLE) umožňuje hodnocení tkáňové perfuze bez narušení její integrity. Práce na experimentálním modelu hodnotí využitelnost CLE k pooperační monitoraci kolorektální anastomózy.
Metody: Do studie bylo zařazeno 9 prasat, u kterých byla provedena ručně šitá kolorektální anastomóza. Zvířata byla následně rozdělena do skupin s normální (N=3) a ischemickou anastomózou (N=6). Pomocí CLE byly pooperačně v pravidelných intervalech hodnoceny mikroskopické známky hypoperfuze.
Výsledky: Ve skupině s ischemickou anastomózou bylo patrné nerovnoměrné sycení obrazu, epitel měl nehomogenní okraje a bylo viditelné četnější větvení krypt. Při hodnocení edému (počet krypt na zorné pole) byly rozdíly mezi skupinami signifikantní již při prvním měření po vyvolání ischemie. Signifikantní rozdíl byl i mezi hodnotami naměřenými před a 10 minut po ischemizaci – 8,7±1,9 vs. 6,0±1,1 (p=0,013).
Závěr: Pooperační monitorace kolorektální anastomózy pomocí CLE umožňuje rychlé zachycení poruchy perfuze

PDF (English)