Resekce 15 retroperitoneálních tumorů: retrospektivní analýza
PDF (English)

Klíčová slova

retroperitoneální
nádory
chirurgie
resekce
léčba

Abstrakt

Úvod: Retroperitoneální tumory (RT) u dospělých jsou vzácnou heterogenní skupinou novotvarů vycházejících z retroperitoneálního prostoru. Klinické projevy RT jsou nespecifické a závisí na jejich anatomickém umístění a vztahu k hraničním strukturám. Cílem naší studie bylo retrospektivní zhodnocení diagnóz pacientů, délky hospitalizace, období bez onemocnění a výskytu pooperačních metastáz.
Metody: Od roku 2011 do roku 2019 bylo v našem centru provedeno patnáct 15 suspektních resekcí RT. Byla provedena retrospektivní analýza délky hospitalizace pacientů, sledování, histologický a imunologický profil nádoru a výskyt/opakovaný výskyt metastáz.
Výsledek: Všech 15 (100 %) pacientů byli muži. Průměrný věk byl 44 let (SD±11,2 let), průměrná doba hospitalizace 7,4 dne (SD±3,4 dne) (Tab.1). Všechny resekované nádory byly odeslány na histologické a imunologické vyšetření. Na základě histologického vyšetření resekovaných nádorů byly přítomny: neseminomatózní germinální tumory u 12 (80 %) pacientů (včetně teratomu u 4 (26,6 %), seminom u 2 (13,3 %) pacientů a maligní B-buněčný lymfom u 1 (6,6 %) pacienta. Průměrná doba sledování pacienta byla 42,7 měsíce (SD±31,4,9 měsíce). Kompletní remise po operaci bylo dosaženo u 11 (76,9 %) pacientů a 2 (13,3 %) pacienti byli ztraceni ve sledování.
Závěr: RT je vzácná heterogenní skupina novotvarů. Prognóza pacienta dramaticky závisí na typu nádoru, výskytu metastáz a recidivách a na schopnosti chirurgů nádor plně resekovat.

PDF (English)