Incidence pooperačních komplikací u pacientek s karcinomem prsu v závislosti na typu drénu
PDF

Klíčová slova

karcinom prsu, pooperační komplikace, drén, hematom

Abstrakt

Úvod: Pooperační komplikace u pacientek s karcinomem prsu oddalují zahájení adjuvantní terapie, prodlužují dobu hospitalizace a snižují kvalitu života pacientek. Jejich incidence může být ovlivněna mnoha faktory, souvislost s typem drénu je však v literatuře studována minimálně. Cílem této studie bylo zkoumat, zda existuje souvislost mezi použitím různého drenážního systému a vznikem pooperačních komplikací.
Metody: Data, zahrnující 183 pacientek zařazených do této retrospektivní studie, byla vyhledána v informačním systému Slezské nemocnice v Opavě, p.o., a následně statisticky analyzována. Tyto pacientky byly rozděleny do dvou skupin dle typu použitého drénu – u 96 pacientek byl použit Redonův drén (aktivní drenáž), u 87 pacientek kapilární drén (pasivní drenáž). Mezi jednotlivými skupinami byla srovnávána incidence seromů a hematomů, doba drenáže a množství odpadů v drénu.
Výsledky: Ve skupině pacientek s Redonovým drénem byla v naší studii incidence pooperačních hematomů 22,92 %, u pacientek s kapilárním drénem 10,34 % (p=0,024). Incidence pooperačních seromů byla srovnatelná v případě použití Redonova drénu (39,6 %) i kapilárního drénu (35,6 %) (p=0,945). Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v době drenáže ani v množství odpadů v drénu.
Závěr: Při použití kapilárního drénu byla u pacientek po chirurgické léčbě karcinomu prsu pozorována statisticky významně nižší incidence pooperačních hematomů než při použití Redonova drénu. S ohledem na tvorbu seromu byly drény srovnatelné. Stejně tak není ani jeden ze sledovaných drénů významně výhodnější v parametrech celkové doby drenáže a množství odpadů v drénu

PDF