Rizikové faktory predikující nález fraktury na CT krční páteře u kraniocervikálních traumat – retrospektivní studie
PDF

Klíčová slova

krční páteř
trauma
rizikové faktory
výpočetní tomografie
RTG

Abstrakt

Úvod: Cílem práce je identifikovat rizikové faktory predikující nález fraktury na CT krční páteře na základě údajů uvedených na žádance.
Metody: Do retrospektivní studie byli zařazeni všichni pacienti starší 18 let, kteří podstoupili CT hlavy a krční páteře ve FN Brno v roce 2019 za účelem vyloučení čerstvého traumatu. Analyzované potenciální rizikové faktory zahrnovaly: pohlaví, věk nad 65 let, bezvědomí či poruchu vědomí, mechanismus úrazu, parestezie či plegie podezřelá na asociaci s traumatem, bolesti krční páteře, jiná neurologická symptomatologie, přítomnost krčního límce, přítomnost nitrolebního krvácení na CT hlavy, přítomnost fraktury lebky na CT hlavy.
Výsledky: Celkem byla popsána fraktura krční nebo horní hrudní páteře u 51 z 1177 pacientů (4,3 %). Jako statisticky významné rizikové faktory pro frakturu krční páteře na CT byly identifikovány mechanismus úrazu v podobě autonehody nebo skoku do vody (OR 2,52; p=0,004), bolest v oblasti krční páteře (OR 1,81; p<0,001), parestezie či plegie pravděpodobně související s úrazem (OR 2,81; p=0,024) a přítomnost krčního límce na CT vyšetření krční páteře (OR 7,22; p<0,001). Při provedení CT krční páteře pouze při přítomnosti vybraných rizikových faktorů (věk nad 65 let a/nebo autonehoda a skok do vody a/nebo přítomnost bezvědomí a/nebo bolestivost krční páteře), které se vyskytly u 77 % pacientů, by bylo zachyceno 50 z 51 fraktur (senzitivita 98 %).
Závěr: Na základě informací uvedených na žádance lze identifikovat signifikantní rizikové faktory asociované s nálezem fraktury na CT krční páteře.

PDF