Rozsah chirurgického výkonu u triple negativních karcinomů prsu
PDF

Klíčová slova

triple negativní karcinom
lokální recidivy
konzervativní výkon na prsu

Abstrakt

Úvod: Triple negativní karcinomy prsu představují asi 15−20 % všech karcinomů prsu. Tento subtyp karcinomu prsu má nepříznivou prognózu s brzkým výskytem lokoregionálních recidiv a metastáz. Minimum studií se zabývá vlivem lokálního chirurgického výkonu na celkový výsledek léčby. U triple negativních karcinomů je však rozhodování obtížné a neexistuje žádný určitý molekulární subtyp nebo marker, který by rozhodování usnadnil. Cílem naší retrospektivní studie je provést rozbor výsledků chirurgického léčení triple negativních nádorů na EUC klinice ve Zlíně.
Metody: V letech 2014 až 2016 bylo na chirurgickém oddělení EUC kliniky operováno pro karcinom prsu 440 žen včetně 29 pacientek s triple negativním karcinomem (TNBC). Jedenkrát se jednalo o oboustranný karcinom. Neoadjuvantní chemoterapie (NAC) byla indikována 6×. Do centra nádoru byl zaveden klip. Rozsah chirurgického výkonu odpovídal reziduálnímu tumoru. Biopsie sentinelové uzliny byla indikována u klinicky negativních uzlin, u pozitivních uzlin bylo postupováno v souladu studie Z0011. Po NAC byla provedena disekce axily. Na chirurgický výkon vždy navazovala systémová terapie a u prszáchovných výkonů vždy radioterapie.
Výsledky: Do sestavy bylo zařazeno 29 žen, jedenkrát oboustranný karcinom, tzn. 30 TNBC karcinomů. Průměrný věk pacientek byl 57 roků s mediánem 55,5 roku. Průměrná doba sledování byla 62,9 měsíce s mediánem 69,9 měsíce. U šesti pacientek byla indikována NAC. 1× byla kompletní patologická odpověď. Po NAC byla pětkrát provedena mastektomie, z toho jedenkrát oboustranně a jedenkrát konzervativní výkon na prsu. Vždy byla provedena disekce axily. V souboru převažoval prszáchovný výkon a biopsie sentinelové uzliny (16×). Lokální recidivy se objevily 4×, 2× jako izolovaná lokální recidiva po ročním intervalu a 2× v rámci generalizace, vždy po mastektomii. Šest pacientek zemřelo na generalizaci onemocnění. Regionální recidivu jsme nezaznamenali.
Závěr: Subtyp TNBC prsu je charakterizován horší prognózou a častější lokální recidivou. Naše studie potvrzuje, že výsledky prszáchovných výkonů mohou být srovnatelné s radikálními výkony, takže mastektomii je nutné indikovat uvážlivě.

PDF