Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater

Peter Ihnát, Petr Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča

Abstrakt

Multimodální přístup k léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater umožňuje aplikovat různé kombinace
jednotlivých léčebných modalit (resekce kolorekta, resekce jater, systémová léčba, radioterapie). Primary-first approach a simultánní resekce
představují tradiční léčebné postupy, jejichž využívání je zdůvodňováno skutečností, že primární nádor je hlavním zdrojem tvorby metastáz
a zdrojem komplikací souvisejících s lokální progresí nádoru (obstrukce, perforace či krvácení z kolorekta).
V důsledku velmi nepříznivých výsledků tradičních léčebných postupů byly do praxe zavedeny tzv. reverzní strategie léčby (liver-first approach
a up-front hepatectomy approach). Tyto strategie jsou založeny na snaze upřednostnit resekci jaterních metastáz před resekcí kolorekta (vzhledem
k tomu, že prognóza pacientů s generalizovaným onemocněním závisí především na kurabilitě metastatického postižení jater). Dle dostupné literatury
jsou reverzní strategie indikovány zejména u pacientů s asymptomatickým primárním nádorem kolorekta.
Strategie léčby každého pacienta by měla být stanovena individuálně v závislosti na stavu a rozsahu onemocnění. V předkládaném souhrnném
sdělení nabízejí autoři aktuální přehled problematiky jednotlivých strategií léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami
jater se zaměřením na dostupná data medicíny založená na důkazech.

Klíčová slova:

liver first, primary first, kolorektální karcinom, jaterní metastázy, strategie léčby

Stahování

Publikováno

2018-10-27

Číslo

Sekce

Souhrnné sdělení