Předoperační nutriční příprava – dodržování současných doporučení
PDF

Klíčová slova

předoperační období – nutriční screening – nutriční terapie – chirurgický pacient

Abstrakt

Úvod: Větší operace představuje pro pacienta významnou zátěž a stav výživy patří k faktorům, které mají zásadní vliv na konečný výsledek chirurgické léčby. Předoperačně zjištěná malnutrice nebo zvýšené nutriční riziko právě u této skupiny pacientů vyžaduje maximální snahu o minimalizaci tohoto negativního vlivu již před plánovanou operací. Cílem práce bylo zhodnotit míru dodržování doporučených postupů týkajících se předoperační nutriční přípravy na našem chirurgickém pracovišti.
Metody: Retrospektivní deskriptivní sledování bylo zaměřeno na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020. Pacienti podstupující větší operační zákrok byli při indikaci k výkonu podrobeni nutričnímu zhodnocení pomocí dotazníku a podle dosaženého skóre byla zvolena jejich předoperační nutriční příprava.
Výsledky: Ve sledovaném období bylo operováno 240 pacientů s onemocněním kolorekta a žaludku. Screening byl při indikaci k operaci proveden u 208 (87 %) z nich. Všem 125 pacientům s normálním stavem výživy byla doporučena úprava jídelníčku. Celkem 95 pacientů bylo v nutričním riziku a všem (100 %) byla předepsána ambulantní nutriční příprava pomocí sippingu. Všech 20 malnutričních pacientů (100 %) bylo připravováno k operaci za hospitalizace.
Závěr: Stav výživy u pacienta před velkým chirurgickým zákrokem je jedním z predikčních ukazatelů možných komplikací. Míra dodržení doporučení ERAS týkající se nutričního screeningu a předoperační nutriční přípravy je na našem pracovišti v současné době vysoká.

PDF