Prehabilitační balíček může snížit riziko pooperačních plicních komplikací u kolorektální pacientů
PDF

Klíčová slova

kolorektální chirurgie, prehabilitace, pooperační plicní komplikace

Abstrakt

Úvod: Plánovaný velký kolorektální výkon je spojen s rizikem pooperační morbidity a mortality. Předoperační optimalizace má potenciál snížit pooperační plicní komplikace, které výrazně prodlužují rekonvalescenci a zvyšují celkovou mortalitu. Cílem studie bylo zhodnotit efekt prehabilitačního balíčku na výskyt pooperačních plicních komplikací.
Metody: Do studie byli zařazeni všichni pacienti podstupující plánovaný kolorektální výkon pro benigní nebo maligní diagnózu před a po zavedení prehabilitačního balíčku. Prehabilitace byla zaměřena na nutriční přípravu, pravidelné aerobní a posilovací cvičení, předoperační korekci anémie, zlepšení hygieny dutiny ústní včetně pravidelných výplachů roztokem chlorhexidinu, psychologickou podporu, omezení kouření a konzumace alkoholu. Kromě obecné charakteristiky souboru a míry dodržování jednotlivých opatření byla sledována incidence plicních komplikací a délka hospitalizace.
Výsledky: Celkem bylo do studie zařazeno 596 pacientů (226 před a 370 po implementaci balíčku). Po zavedení prehabilitace došlo ke snížení incidence pooperačních plicních komplikací -29 (13 %) vs. 17 (4,6 %), RR: 0,21−0,67, p=0,001 a zkrácení hospitalizace z 9,7 (±8,8) na 7,7 (±5,5) dne (p=0,0005). Až na korekci anémie byla kompliance s jednotlivými složkami balíčku velmi dobrá.
Závěr: Zavedením prehabilitačního balíčku zaměřeného na zvýšení kardiorespirační kapacity, optimalizaci jídelníčku a hygienu dutiny ústní je možné snížit riziko pooperační plicních komplikací a zkrátit délku pooperační hospitalizace.

PDF